POKL - Kto może składać wnioski?

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Przygotowanie projektu ● Kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?
Drukuj
Email
Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje realizację wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przede wszystkim za pośrednictwem dwóch procedur: procedury wyboru projektów konkursowych i procedury dofinansowania projektów systemowych.

O środki na realizację projektów konkursowych mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (osoby fizyczne mogą aplikować jedynie w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową). Przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa pracownicze, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oświatowe, organizacje pracodawców itp. – jeśli mają pomysł, kadrę i niezbędne zaplecze finansowe oraz techniczne – mogą starać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację działań będących odpowiedzią na potrzeby własne lub otoczenia, w którym lub na rzecz którego funkcjonują.

Wyjątek stanowią Poddziałania ukierunkowane na określone grupy podmiotów, które zostały wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Są to:
- powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy (Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie)
- organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze (Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności).

Instytucja Pośrednicząca może ograniczyć grupy podmiotów uprawnione do aplikowania w ramach poszczególnych konkursów, jeśli umieści właściwy zapis w Planie Działania na dany rok. Dlatego, aby sprawdzić, czy dany podmiot może aplikować o środki w ramach ogłoszonego konkursu, należy zapoznać się z zapisami właściwego Planu Działania.

Podmioty, które mogą realizować projekty systemowe wskazywane są przez:
- Instytucję Zarządzającą w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Są to m.in. powiatowe urzędy pracy (Poddziałanie 6.1.3), ośrodki pomocy społecznej (Poddziałanie 7.1.3), powiatowe centra pomocy rodzinie (Poddziałanie 7.1.2),
- Samorząd Województwa na etapie przygotowania Planów Działania w odniesieniu do projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.
  Dianabol Tablets For SaleToday, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad