POKL - Najczęstsze błędy podczas realizacji projektów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Realizacja projektów konkursowych ● Najczęstsze błędy podczas realizacji projektów
Drukuj
Email
Najczęściej występujące uchybienia występujące podczas czynności kontrolnych prowadzonych przez DWUP u beneficjentów PO KL:

Błędy w stosowaniu „Wytycznych dotyczących oznakowania projektów w ramach PO KL” [Dokument dostępny w zakładce Zasady promocji PO KL]

- brak oznakowania dokumentacji projektowej oraz umów zawieranych w ramach projektu,

- stosowanie logotypów w niewłaściwych wariantach kolorystycznych,

- oznaczanie materiałów wykonywanych w ramach projektów w sposób niezgodny z wariantami określonymi w przedmiotowych wytycznych,

- uchybienia w oznakowaniu sal szkoleniowych i materiałów rozdawanych uczestnikom w ramach projektów.

Uchybienia w prowadzeniu dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność uczestników projektu

- braki oświadczeń o prawdziwości danych podanych przez uczestników,

- brak deklaracji uczestnictwa w projektach [brak ww. dokumentu lub równoważnego uniemożliwia potwierdzenie kwalifikowalności uczestnika do udziału w projekcie. Wzór deklaracji dostępny w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów],

- błędy w deklaracjach wypełnianych przez uczestników projektu (braki dat, podpisów),

- brak zgody uczestników projektu na zbieranie i przetwarzanie ich danych,

- nieaktualne zaświadczenia potwierdzające status uczestnika,

- nie zbieranie danych uczestników na potrzeby PEFS;[Realizacja projektów konkursowych/Sprawozdawczość PEFS],

- podwójne kwalifikowanie uczestników projektów [w przypadku realizacji przez Beneficjenta projektów, w których oferowane wsparcie jest tożsame, należy unikać sytuacji kwalifikowania do udziału w projekcie tych samych osób].


Błędy w zakresie poświadczania kwalifikowalności wydatków
[Zasady finansowania PO KL- Dokumenty/System realizacji PO KL]

– błędne daty dokumentów we wniosku beneficjenta o płatność,

- braki w opisach dowodów księgowych gromadzonych do projektu,

- błędy w wyliczeniach podatku VAT,

- niedokładne sporządzane listy płac,

- brak adnotacji o weryfikacji merytorycznej i finansowej dokumentów księgowych,

- błędnie określane kwoty wydatków kwalifikowanych,

- brak polityki rachunkowości,

- błędnie nadawane numery księgowe i ewidencyjne dokumentów finansowych,

- brak udokumentowania wydatków poniesionych w ramach projektu,

- niewłaściwe opisywanie dowodów księgowych oraz dokonywanie poprawek na dokumentach finansowych nanoszone niezgodnie z ustawą o rachunkowości; [Dokumenty finansowe powinny być opisane zgodnie z wytycznymi określonymi w „Zasadach finansowania PO KL”, odpowiednio zaparafowane i datowane. Nie należy stosować korektorów przy dokonywaniu korekt i poprawek dokumentów księgowych],

- ponoszenie wydatków niezgodnie z ustawą o finansach publicznych [wszelkie wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, czyli w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów],

- błędy w stosowaniu zasady konkurencyjności [Zasada konkurencyjności jest szczegółowo uregulowana zapisami umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku zamówień przekraczających 14 000 euro netto zobowiązuje ona do wysłania zapytania ofertowego do min. 3 oferentów, zamieszczenia informacji o postępowaniu na stronie www oraz siedzibie Beneficjenta.  Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert. Wybór oferty powinien zostać udokumentowany stosownym protokołem, a całość procedury winna zostać przeprowadzona z zachowaniem zasady pisemności. Nie ma obowiązku stosowania przedmiotowej zasady w ramach kosztów personelu w projekcie],

- błędy w wysokośći kwot cross – financingu [Ponoszenie wydatków w ramach cross-financingu na poziomie wyższym niż określony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków” wydatki ponoszone w ramach cross-financingu wykazane powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowane.],

- brak ewidencji księgowej,

- rozbieżność między zapisami ewidencji ksiegowej a danymi zawartymi we wniosku beneficjenta o płatność,

- wykazywanie tych samych dokumentów ksiegowych we wnioskach o płatność za różne okresy,

- brak uprawnień księgowego do prowadzenia ksiąg,

- wykazywanie jednego księgowego w kosztach pośrednich i bezpośrednich projektu,

- metodologia kosztów pośrednich [brak dokumentów i danych historycznych, które posłużyły Beneficjentowi do opracowania zapisów metodologii i wyliczenia kosztów pośrednich do projektu],

- błędy pisarskie w dokumentacji prowadzonej przez beneficjenta w ramach projektu w tym w dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Błędy w dokumentacji personelu zatrudnionego w ramach projektu
 [Zasady finansowania PO KL- Dokumenty/System realizacji PO KL]

– brak opisu stanowisk,

- brak upoważnień osób zajmujących się przetwarzaniem danych na potrzeby PEFS [Personel projektu zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych uczestników projektu oraz wprowadzaniem danych do nakładki PEFS powinien posiadać stosowne upoważnienia oraz oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Wszystkie upoważnienia powinny być odnotowane w ewidencji upoważnień jednostki],

- brak ewidencji upoważnień,

- brak ewidencji czasu pracy,

- stawki umów z personelem niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie i stanem faktycznym,

- błędne okresy zawartych umów.

 

Inne uchybienia dotyczące realizacji projektów

– braki potwierdzeń odbioru przez uczestników projektów wsparcia towarzyszącego (tj. materiały szkoleniowe, catering);

- realizacja projektu niezgodnie z harmonogramem jego realizacji,

- brak sprzętu zakupionego w ramach projektu podczas kontroli,

- niewystarczający opis sprzętu [przy realizacji kilku projektów o tych samych tytułach sprzęt powinien być opisany w sposób, który umożliwi kontrolującym zidentyfikowanie z konkretnym realizowanym projektem],


- nie stosowanie się do zapisu umowy o dofinansowanie projektu w zakresie umieszczania informacji o szkoleniach organizowanych w ramach projektu na stronie www.inwestycjawkadry.pl [wymóg taki stawia umowa o dofinansowanie projektu. Informacje na stronie powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu],


- brak procedur związanych z archiwizacją i przechowywaniem dokumentacji projektowej,

- brak zgody uczestników projektu na przetwarzanie danych wrażliwych [W przypadku zbierania tego typu danych, np. o stopniu niepełnosprawności, karalności, itp. Istnieje wymóg posiadania zgody na przetwarzanie danych wrażliwych],

- brak polityki bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz procedury archiwizacji [Wymóg posiadania przez jednostkę kontrolowaną ww. dokumentów został określony w umowie o dofinansowanie projektu, ustawie o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu MSWiA z dnia 29.04.2004 r. (Dz. U. nr 100, poz. 1024) oraz wytycznych w tym zakresie],

- wprowadzenie do umów zawieranych z uczestnikami projektów zapisów o sankcjach (nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie [MRR nie popiera wymagania kaucji zwrotnych i innych sankcji finansowych od uczestników szkoleń w ramach projektów realizowanych w ramach PO KL, gdyż może to wpływać na ograniczenie dostępu do wsparcia].

 


 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad