POKL - Wyjaśnienia / Interpretacje

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Projekty systemowe OPS i PCPR ● Wyjaśnienia / Interpretacje Wyjaśnienia / Interpretacje
Drukuj
Email


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, opublikowane 24 grudnia br., które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla OPS i PCPR

Pismo MRR dotyczące zastosowania w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 instrumentu aktywizacji zawodowej, tj. pracy, praktyki, stażu

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla przedstawicieli OPS-ów, PCPR-ów oraz DOPRS ( 14 oraz 15.04.11r.)Czy OPS musi pisać projekt tylko "pod" pieniądze zagwarantowane na daną jednostkę, czy może otrzymać większą pulę pieniędzy?

Każdy OPS i PCPR w województwie dolnośląskim może wykorzystać środki na projekt systemowy, których wysokość jest ustalona dla każdego ośrodka z osobna i zawarta w Załączniku nr 1 do Planu Działania na lata 2007 – 2008 dla Priorytetu VII. Nie jest możliwe otrzymanie większej kwoty środków ponad te, które są zapisane w Załączniku. Należy jednak zwrócić uwagę, że możliwe jest otrzymanie premii za realizowanie projektu w partnerstwie z innym beneficjentem, czyli np. z OPS – em z sąsiedniej gminy. Dodatkowo w Planie Działania na lata 2007 – 2008 dla Priorytetu VII została zawarta możliwość uzyskania dodatkowych środków, w przypadku, gdy nie wszystkie gminy wystąpią o dofinansowanie projektu do 01.03.2008 r. Wówczas Instytucja Pośrednicząca do 15.03.2008 r. dokona realokacji środków na te gminy, które złożyły wniosek o dofinansowanie. Gminy, które uzyskają dodatkowe środki będą mogły je przeznaczyć na aktywną integrację, pod warunkiem skorygowania swojego projektu systemowego, uwzględniającego większy budżet projektu i złożenia go do IW (IP2) do 31.03.2008 r.


Czy można pisać 2 projekty systemowe dla jednostki ?


Nie. Każdy beneficjent systemowy pisze jeden projekt na dany rok kalendarzowy.


Czy w projekcie systemowym szkolenie odnoszące się do wybranej grupy beneficjentów musi być typowo zawodowe, czy może być to np. kurs prawa jazdy ?


Do instrumentów aktywizacji edukacyjnej zalicza się: „skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.” Wobec tego kurs prawo jazdy może zostać sfinansowany osobie, która dzięki temu zostanie zaktywizowana zawodowo.


Co to są koszty pośrednie – co można do nich zaliczyć?


Koszty pośrednie stanowią tą część kosztów beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu. W szczególności koszty pośrednie moga obejmować:

· koszty zarządu,

· opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz),

· opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę,

· amortyzację,

· usługi pocztowe, telefoniczne, tekleksowe, internetowe,

· koszty materiałów biurowych I artykułów pismienniczych (np. Długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek, dyskietek),

· koszty ubezpieczeń majatkowych,

· koszty ochrony,

· środki do utrzymania czystości pomieszczeń,

· sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję i deratyzację pomieszczeń itp.

Koszty pośrednie kwalifikują się do dofinansowania (stanowią wydatki kwalifikowalne), pod warunkiem, że nie zostały uwzględnione w kosztach bezpośrednich projektu (nie zawierają wydatków pokrywanych w ramach innych pozycji budżetowych) oraz nie są finansowane z innych źródeł (np. środków własnych beneficjenta).

Wartość kosztów pośrednich jest ograniczona następującycmi limitami:

· do 20% bezpośrednich kosztów projektu, - w przypadku projektów o wartości do 2 mln zł.

· do 15% bezpośrednich kosztów projektu, - w przypadku projektów o wartości od 2 mln zł. do 5 mln zł.

· do 10% bezpośrednich kosztów projektu, - w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln zł.   

Ile można wydać na konstrukcję projektu?


Maksymalna wartość projektu (maksymalna całkowita wartość projektu - 4.1 Koszty ogółem) równa się kwocie zakontraktowanej dla poszczególnego Beneficjenta zgodnie z załącznikiem nr 1 w Planie Działania.


Czy w ramach realizacji projektu VII działając/opierając się na upowszechnieniu aktywnej integracji i pracy socjalnej możemy zaplanować oraz zrealizować w tym projekcie koszty edukacyjne pracownika socjalnego, którego będziemy chcieli zatrudnić w późniejszych latach? Chodzi głównie o osoby z brakiem odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jakie wskazuje ustawa o pomocy społecznej – zatrudnienie pracowników socjalnych) aby mogli spełniać wymogi podjęcia stanowiska pracownika socjalnego, a mają wykształcenie pochodne do pracownika socjalnego – służby socjalne, np. pokrycie części kosztów opłaty za studia, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje zatrudniające pracowników socjalnych ?


Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się:

a) możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych,

b) koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji w formie premii lub dodatków.

W związku z powyższym w ramach projektu kawalifikowalne będą jedynie wydatki związane z zatrudnieniem nowego pracownika socjalnego (spełniającego wymogi ustawy o pomocy społecznej) w przypadku zaplanowanych etatów zgodnie z Planem Działania.

Jak należy rozumieć pojęcie „wartości dodanej” w projekcie ?


Działania finansowane ze środków EFS powinny dostarczać tzw. wartość dodaną. Chodzi o zaproponowanie w ramach projektu takich przedsięwzięć, które będą uzupełnieniem dotychczas prowadzonej praktyki o nowe, innowacyjne elementy. Wartość dodana oznacza też osiągnięcie zamierzonych celów przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych, zgodnie z zasadą racjonalności. Przez wartość dodaną projektu, realizowanego w ramach PO KL przy wsparciu EFS można rozumieć np.:

· osiągnięcie dodatkowych rezultatów takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem,

· osiągnięcie rezultatów innych niz rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS,

· utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy,

· dostarczenie usług, które byłyby nieosiagalne bez wsparcia z EFS,

· wsparcie dotychczasowej działalności beneficjenta odzwierciedlającej cele PO KL, która bez wsparcia z EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie,

· zwiększenie liczby osób mających dostęp do instrumentów aktywnej integracji.

Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnieta dzięki projektowi, należy wykazać już na etapie przygotowania projektu systemowego. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania.

Cross-financing – do 15% całości projektu, czy do 15% wysokości środków na etat ?

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Zasadniczo zatem powinny być to wydatki związane z zakresem merytorycznym projektu. Cross-financing powinien być ponadto powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Wartość wydatków w ramach cross-financingu w ramach Priorytetu VII nie może stanowić więcej niż 15% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.

Czy w ramach projektów systemowych OPS możliwe jest utworzenie przedszkola i wynagrodzenia dla pracowników w/w jednostki można pozyskać z środków projektu ?


Nie. W ramach Poddziałania 7.1.1 realizowane mogą być następujące typy projektów:

· rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:

- wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

- usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,

- rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy.

· upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej).

Czy ośrodek musi założyć rachunek bankowy nowy, na który będą wpływać pieniądze unijne ?


Tak. W celu realizacji projektu systemowego wymagane jest otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego.


Czy można w jednym wniosku zawrzeć kontrakt np. dla 10 osób i Program Aktywności Lokalnej dla 20 osób?


Tak. W zadaniu aktywna integracja można zaplanować realizację kontraktów socjalnych i programu aktywności lokalnej.

Czy wyłącznie kobiety mogą zostać objęte wsparciem? 

Jeżeli zidentyfikowane przez beneficjenta potrzeby przemawiają za realizacją działań skierowanych wyłącznie do kobiet, wówczas jedynie kobiety mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu. Należy jednak zaznaczyć, iż możliwość udziału w projekcie należy zapewnić zarówno kobietom jak i mężczyznom (zgodnie z zasadą równości szans).


Od kiedy należy rozpisać zadania i koszty z nimi związane?


Zgodnie z Planem Działania wydatki związane z realizacją projektu mogą być kwalifikowalne od 01.01.2008 r. Oznacza to jednocześnie możliwość realizacji zaplanowanych zadań i ich finansowania od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Okres realizacji projektu (pkt 1.8 we wniosku o dofinansowanie) określa czas trwania projektu, czyli realizacji zadań oraz możliwość ponoszenia kosztów związanych z ich realizacją. 


Czy w celu realizacji projektu systemowego można sfinansować z EFS wynajęcie pomieszczenia na biuro projektu lub na miejsce spotkań z uczestnikami projektu?


Tak, o ile jest to uzasadnione w celu realizacji zadań w projekcie.  


Czy istnieje obowiązek monitoringu i ewaluacji w projektach systemowych?


Każdy projekt musi być monitorowany pod kątem osiągania założonych rezultatów w celu przeciwdziałania występującym nieprawidłowościom. Ewaluacja nie jest konieczna w każdym projekcie, niemniej jednak jest możliwa do założenia pod warunkiem wykorzystania jej wyników do poprawienia jakości projektu w czasie jego realizacji.  


Czy OPS-y otrzymają doradztwo przy pisaniu projektów systemowych?


Jednym z elementów projektu systemowego ROPS jest doradztwo dla instytucji pomocy społecznej w regionie. Istnieje więc możliwość zastosowania tego doradztwa dostosowanego do potrzeb w zakresie pomocy społecznej i sfinansowanego z projektu systemowego ROPS. Ponadto każdy OPS lub PCPR może skorzystać z pomocy ROEFS na zasadach jednakowych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów. 


Jeśli projekty są 7 letnie a wnioski o dofinansowanie na rok, to kto i kiedy widzi cały projekt? Czy logika projektu ma dotyczyć pojedynczego wniosku o dofinansowanie czy całego 7-letniego projektu?


Projekty systemowe OPS i PCPR są w rzeczywistości jednym typem projektu realizowanym przez okres 7 – letni. Niemniej jednak z uwagi na konieczność dokonywania rocznego budżetowania zadań, projekt ten został podzielony na etapy roczne. Każdego roku podmiot jest zobowiązany złożyć nowy wniosek aplikacyjny, w którym podejmuje kolejne działania wobec nowych lub - w uzasadnionych przypadkach - tych samych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rodzaje działań i podejmowanych inicjatyw w projekcie muszą wynikać z założonych celów PO KL oraz potrzeb wstępujących aktualnie w danym regionie. Tym samym logika projektu powinna być zachowana zarówno na poziomie rocznych etapów jak i całego okresu 7 – letniego.  


Czy możliwe jest uczestnictwo jednej osoby w projekcie przez dwa lata?


Tak o ile wymaga tego sytuacja danej osoby i zastosowano instrumenty wsparcia, których zakończenie nie jest możliwe przed końcem roku kalendarzowego. Jednocześnie osoba taka jest wykazywana w sprawozdawczości projektu jako jedna i ta sama osoba w obu latach sprawozdawczych. 


Czy będzie stworzony wzorcowy projekt systemowy dla OPS i PCPR z którego by można korzystać dostosowując go do realiów działania jednostki?


Biorąc pod uwagę niewielkie dotychczasowe doświadczenie instytucji pomocy społecznej w aplikowaniu o środki EFS, Instytucja Zarządzająca podjęła działania w kierunku przygotowania przykładowego (ale nie wzorcowego) projektu dotyczącego realizacji form aktywnej integracji w gminie lub powiecie. Przykładowy projekt pojawi się wkrótce na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Jednocześnie należy pamiętać, że każdy projekt powinien zachować swoją specyfikę, wynikającą z indywidualnych potrzeb i sytuacji w regionie.


Co może tak naprawdę zawierać się w kwocie 5 tys. przeznaczonej na osobę w ramach kontraktu socjalnego? Jak ona jest rozliczana?


Ta część kosztów projektu jest przeznaczona na sfinansowanie wyłącznie instrumentów aktywnej integracji dla ostatecznych odbiorców projektu. Instrumenty te zostały wymienione w Systemie Realizacji PO KL.

Koszt 5 tys. zł jest kosztem ryczałtowym, średnio na osobę, co oznacza że kwota ta może być niższa w stosunku do jednej osoby wymagającej wsparcia i wyższa w stosunku do innej. Co do zasady w ramach projektu systemowego nie można przekraczać tej kwoty – wyjątki zostały szczegółowo określone w „Zasadach…, natomiast beneficjent może przyjąć niższą stawkę średnioroczną na danego klienta np. 3 lub 4 tys. zł.  

W jaki sposób można się ubiegać o środki nie wykorzystane przez inne podmioty w ramach projektów systemowych?


Instytucja Pośrednicząca wspólnie z ROPS dokonuje corocznego podziału środków na realizację projektów pomiędzy gminy i powiaty, które zgłosiły chęć realizacji projektu systemowego w danym roku. Jeśli z podziału środków wynika że nie wszystkie gminy i powiaty przystąpiły do realizacji projektów, IP może podjąć decyzję o przekazaniu pozostałych środków innym beneficjentom, którzy w ten sposób mogą zwiększyć budżety swoich projektów.  


Czy jedna instytucja może w danym roku składać jeden czy kilka wniosków na projekty systemowe?


Zgodnie z ideą projektu systemowego, który jest dofinansowaniem zadań publicznych realizowanych przez daną instytucję trudno wskazać zasadność realizacji więcej niż jednego projektu systemowego w danym roku. Również biorąc pod uwagę brak możliwości przekazania dodatkowych środków na kolejny projekt systemowy ze strony IP w danym roku należy ograniczyć się do realizacji jednego projektu rocznie. Sytuacja ta nie wyklucza równoczesnej realizacji projektów w trybie konkursowym, gdzie nie ma ograniczenia co do liczby projektów realizowanych równocześnie (o ile IP nie wprowadziła takiego ograniczenia w Planie działania). 

Czy można łączyć kontrakt socjalny z programem na rzecz osób niepełnosprawnych?

W opinii IZ łączenie kontraktu socjalnego z programem na rzecz osób niepełnosprawnych nie jest wskazane, gdyż są to dwa różne narzędzia wsparcia za pomocą których stosujemy instrumenty aktywnej integracji. Jednakże w uzasadnionych przypadkach możliwy jest jednoczesny udział osoby objętej kontraktem socjalnym w programie na rzecz osób niepełnosprawnych (i odwrotnie) o ile zastosowane formy wsparcia w ramach tych dwóch narzędzi nie będą tożsame. 


Czy program aktywności lokalnej może obejmować istniejące w powiatach programy tj. program pomocy dzieciom, program wychodzenia z bezdomności, czy ma być zupełnie odrębnym programem?


Idea programu aktywności lokalnej została określona w „Zasadach …” i polega przede wszystkim na realizacji działań partnerskich w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie ma przeciwwskazań aby objąć programem również istniejące inicjatywy na terenie powiatu o ile spełniają one podmiotowe (właściwe grupy docelowe) i przedmiotowe (właściwe działania) kryteria kwalifikowalności.


W jaki sposób będzie ujmowany w systemie PEFS beneficjent ostateczny, w przypadku, gdy będzie korzystał kilkukrotnie z różnych form wsparcia (liczony jako 1 osoba, tak jak było to dotychczas?). W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego widnieje zapis, mówiący iż: „w przypadku podjęcia nowych działań wobec tej samej osoby traktowana jest ona jako nowa osoba obejmowana wsparciem”;


Zgodnie z przyjętym systemem sprawozdawczości w ramach PO KL osoba taka jest ujmowana jako jedna i ta sama osoba (tak jak dotychczas). Przedmiotowy zapis w instrukcji zostanie zmieniony.


Czy pracownik socjalny, zatrudniony w ramach projektu może wykonywać również inne zadania poza projektem?


Pracownicy socjalni (lub doradcy zawodowi) zatrudnieni w ramach projektu, finansowani w całości z EFS (w ramach zadania "upowszechnianie pracy socjalnej") powinni wykonywać wyłącznie zadania związane z upowszechnianiem pracy socjalnej i form aktywnej integracji. Mogą to być zadania realizowane zarówno w ramach projektu jak i finansowane ze źródeł pozaprojektowych np. w ramach standardowej działalności jednostki.


Czy możliwe jest zatrudnianie przez beneficjentów systemowych w ramach realizowanego projektu personelu, np.: koordynatora projektu, księgowej, pracowników zajmujących się obsługą projektu lub np. radcy prawnego, który wykonywałby zadania z zakresu obsługi prawnej, niekoniecznie tylko z zakresu zamówień publicznych?


Tak. Możliwe jest zatrudnianie do obsługi projektu wskazanego personelu pod warunkiem zachowania efektywności kosztowej i wykazania niezbędności tego typu wydatków do realizacji projektu. Należy jednakże odróżnić personel zatrudniony w projekcie do jego obsługi, od personelu zatrudnionego do realizacji zadań merytorycznych np. zatrudnienie prawnika lub psychologa do udzielania porad klientom. Rezultatem tego będzie m.in. sposób wykazywania takich kosztów w projekcie.  


Czy premie lub dodatki (w wysokości do 5%) dla pracowników pomocy społecznej, bezpośrednio realizujących dodatkowe zadania na rzecz aktywnej integracji - wynikające z projektu, mogą być finansowane także z puli środków finansowych, przyznanych decyzją IP na dodatkowe etaty (oprócz finansowania tych etatów)?


Środki finansowe przeznaczone na dodatkowe etaty muszą spowodować zwiększenie stanu zatrudnienia w jednostce pomocy społecznej o taką liczbę etatów jaka została zaproponowana przez IP w załączniku do Planu działania. Jeżeli w wyniku zatrudnienia dodatkowych pracowników pozostały jeszcze w dyspozycji jednostki środki finansowe z dotacji rozwojowej, przeznaczone na ten cel, powinny one zostać wykorzystane do współfinansowania innych zadań w projekcie systemowym, w tym m.in. dodatków do określonej wysokości.


Przy opisie grup docelowych w Poddziałaniu 7.1.1 i Poddziałaniu 7.1.2 występuje zapis „korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”. W przypadku Poddziałania 7.1.1 – jest to sprawa prosta, bo dotyczy podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. Jednak, co oznacza to określenie w Poddziałaniu 7.1.2? czy należy do projektu kwalifikować wyłącznie osoby wymienione w tym Poddziałaniu jako grupy docelowe tylko wtedy, kiedy to powiatowe centra pomocy społecznej udzielą im pomocy, czy jednak też brać pod uwagę również pomoc udzieloną przez ośrodki pomocy społecznej? Ale w przypadku pomocy społecznej na poziomie powiatów realizują one działania z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czy w związku z tym pojęcie „korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” w Poddziałaniu 7.1.2 dotyczy wszystkich form, którymi dysponuje powiat, czyli zadania z wyżej wymienionych ustaw?
 

Biorąc pod uwagę konieczność wspierania w ramach Priorytetu VII PO KL osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych należy zauważyć, że do tych kategorii przynależą m.in. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - niezależnie od podziału administracyjnego (gmina, powiat) wewnątrz systemu pomocy społecznej. W związku dla uznania faktu korzystania ze świadczeń nie ma znaczenia czy zostały one udzielone przez OPS czy PCPR. Natomiast katalog świadczeń z pomocy społecznej jest sprecyzowany w art. 36 ustawy o pomocy społecznej. Jednakże mając na uwadze konieczność szerokiego wspierania osób niepełnosprawnych w dostępie do zatrudnienia i usług społecznych, do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej należy również zaliczyć te osoby niepełnosprawne, które korzystają z usług powiatowego centrum pomocy rodzinie m.in. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w takiej części, w jakiej ustawa określa zakres zadań PCPR).


Czy nie ma przeszkód by ze środków EFS sfinansować uczestnictwo w zajęciach integracyjnych organizowanych przez organizację pozarządową?


Nie. Organizacje pozarządowe mogą być beneficjentami wszystkich działań konkursowych oraz występować jako wykonawcy działań zleconych (zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej) w projektach systemowych OPS i PCPR.


Czy środki, którymi dysponują jednostki pomocy społecznej na ekonomiczne usamodzielnienie się mogą stanowić wkład własny w projekcie?


Zgodnie z zapisami „Zasad…” środki na ekonomiczne usamodzielnienie się stanowią jeden z instrumentów aktywnej integracji, które co do zasady są finansowane ze środków dotacji rozwojowej.


W ramach prac społecznie użytecznych, środki refundowane z PUP są wykazywane jako wkład własny (Fundusz Pracy). W jaki sposób powinny być wykazywane wydatki gminy na organizowanie prac społecznie użytecznych - jako wkład własny z budżetu JST, czy też jako dofinansowanie EFS?


Środki JST przeznaczone na współfinansowanie prac społecznie użytecznych mogą być wykazane w projekcie systemowym zarówno jako wkład własny do projektu na ogólnych zasadach dotyczących wskazywania wkładu własnego jak i mogą zostać pokryte ze środków dotacji rozwojowej (wtedy nie są one wykazywane jako wkład własny).


W przypadku "wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" może być finansowany pobyt w środowiskowym domu samopomocy. Nie mamy jasności czy dotyczy to kwoty odpłatności do której zobligowany jest klient czy gmina, a może całej kwoty.


W przypadku "wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" nie zostało określone która część kosztów pobytu w środowiskowym domu samopomocy może zostać dofinansowana. Wynika to z faktu, iż w zależności od potrzeb, instrument ten może być sfinansowany częściowo lub w całości ze środków projektu - pod warunkiem nie przekroczenia limitów przyznanych na osobę objętą projektem. Zawsze w takim wypadku, określając kwotę dofinansowania należy brać pod uwagę zakładany rezultat wsparcia i jego efektywność kosztową tzn. ocenić czy pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest instrumentem faktycznie poprawiającym funkcjonowanie społeczno - zawodowe osoby niepełnosprawnej.


Jak należy rozumieć zapis „Zasad…”, zgodnie z którym „Inicjatywę zawiązania partnerstwa zgłasza regionalny ośrodek polityki społecznej (współpracując w tym zakresie z regionalnymi ośrodkami EFS oraz innymi podmiotami) - str.12 pkt. 8, który organizuje spotkania z udziałem proponowanych partnerów”?


Zapisy te odnoszą się do roli ROPS jako koordynatora i realizatora polityki społecznej na terenie całego województwa. Jednym z celów zaangażowania ROPS do projektów systemowych powinno być włączanie do ich działalności procesu animacji współpracy międzyinstytucjonalnej w regionie m.in. poprzez organizowanie wspólnych konferencji, grup roboczych, czy spotkań, mających na celu ułatwianie współpracy pomiędzy OPS, PCPR i PUP i wypracowanie wspólnych standardów takiej współpracy.


Czy w przypadku uwzględnienia w kontrakcie socjalnym prac społecznie użytecznych koniecznym jest zastosowanie jeszcze innego instrumentu aktywnej integracji?


Tak. Wynika to z zapisu na str. 15 (przypis do pkt. e) „Zasad …”. Kontrakty socjalne przewidujące jako formę wsparcia wyłącznie prace społecznie użyteczne nie mogą być współfinansowane ze środków projektu systemowego.  


Czy w ramach instrumentów aktywizacji społecznej: organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych możliwe jest wynajęcie lokalu na klub samopomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych, zakup sprzętu komputerowego, sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna klubu, ewentualnie umowy- zlecenia dla prawnika, psychologa, doradcy, prowadzącego spotkania z uczestnikami klubu?


Opisane powyżej koszty są kosztami kwalifikowanymi z EFS i ich poniesienie wydaje się możliwe w ramach projektu systemowego o ile na terenie danej gminy/powiatu nie funkcjonują podobne grupy lub kluby samopomocowe do których można skierować uczestników. Należy również pamiętać, że celem projektów z EFS jest finansowanie działań „miękkich” a nie tworzenie nowych struktur czy instytucji.

Zdaniem IZ, powyższa inicjatywa jest możliwa do realizacji raczej w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 7.2.1. Dodatkową zaletą projektu realizowanego w trybie konkursowym jest możliwość zwiększenia budżetu projektu w zależności od występujących potrzeb, podczas gdy budżet projektu systemowego jest ograniczony do rocznej dotacji i muszą zostać zachowane limity określone w „Zasadach…”.

Jeśli PCPR planuje utworzenie na terenie kilku gmin swojego powiatu punktów konsultacyjnych, w których zatrudnieni będą specjaliści prowadzący terapię rodzinną, psychologowie, prawnicy. Czy jest to możliwe do sfinansowania ze środków EFS w ramach projektu systemowego PCPR, biorąc pod uwagę, że osoby korzystające z takich punktów nie zawsze są podopiecznymi pcpcr-u (skorzystają z usług takiego centrum tylko w sytuacji kryzysu, doraźnie)?


Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekty systemowe w priorytecie VII polegają na dofinansowaniu zadań publicznych realizowanych przez OPS, PCPR i ROPS. Oznacza to, że jednostki te mogą prowadzić w projektach systemowych tylko takie działania, które zostały przewidziane do realizacji na gruncie przepisów ustawowych. Wskazana propozycja wydaje się możliwa do realizacji ewentualnie jako element szerszego programu aktywności lokalnej, pod warunkiem zastosowania instrumentów kwalifikowanych z EFS. Jednocześnie w opinii IZ bardziej adekwatne wydaje się zorganizowanie tego typu inicjatywy w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 7.2.1. W takim przypadku grupa docelowa projektu nie musi być złożona wyłącznie z klientów pomocy społecznej i może zostać określona przez beneficjenta (w granicach wyznaczonych przez SzOP). Ponadto w ramach projektu konkursowego nie ma ograniczenia finansowego, które występuje przy projektach systemowych.


Czy kadra zarządzająca projektem OPS może być zatrudniona na podstawie umów cywilno - prawnych?


Tak. Kwestia wyboru rodzaju umowy pozostaje w kompetencji beneficjenta pod warunkiem zgodności z przepisami prawa określonymi w przepisach odrębnych.


Czy możliwe jest dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków EFS? Jeśli tak to czy jako wkład własny PCPR wykazuje wówczas kwotę dofinansowania ze środków PFRON?


Tak. Środki PFRON mogą stanowić wkład własny jednostki do sfinansowania instrumentów aktywnej integracji, wśród których występują również turnusy rehabilitacyjne. Niemniej jednak przy projektowaniu wsparcia na rzecz osoby niepełnosprawnej należy mieć również na uwadze konieczność poprawy jej funkcjonowania nie tylko społecznego ale i zawodowego.


Czy w przypadku gdy WTZ finansowany jest w 90 % ze środków PFRON, 10 %, które pokrywają jednostki można dofinansować z EFS (podobnie ZAZ)?


Tak w przypadku gdy PFORN finansuje WTZ czy ZAZ, ze środków EFS możliwe jest sfinansowanie z dotacji rozwojowej wydatków będących współfinansowaniem ze strony samorządu ale tylko na działania aktywne, prowadzące do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W przypadku gdy w ramach projektu możliwy jest udział osoby w zajęciach WTZ zaś środki WTZ nie przewidują takich wydatków możliwe jest sfinansowanie uczestnictwa tej osoby w WTZ w 100% ze środków dotacji rozwojowej.


Czy uczestnicy WTZ mogą być jednocześnie objęci wsparciem w ramach projektu systemowego, przy założeniu, że będą to zupełnie inne działania skierowane do nich?


Tak, mogą być objęci. Warunkiem jest to aby nie było możliwe finansowanie tego samego zadania z dwóch różnych źródeł. Możliwe jest np. finansowanie uczestnictwa osoby w WTZ ze źródeł PFRON i jednoczesne finansowanie zajęć zwiększających kompetencje zawodowe tej samej osoby ze źródeł dotacji rozwojowej. 


Czy miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, wypłacana przez PCPR może stanowić wkład własny?


Jeżeli PCPR planuje realizację działań wobec osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, środki przeznaczone zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej może określić jako wkład własny pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.


Czy możliwe jest dofinansowanie ze środków EFS kosztów turnusu rehabilitacyjnego w części, która musi dopłacić uczestnik lub ewentualnie w całości?


Tak, jeśli elementem kontraktu socjalnego jest uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym możliwe jest sfinansowanie tych wydatków ze środków projektu pod warunkiem, że wydatków tych nie pokrywa PFRON.


Czy w związku z faktem, iż w ramach projektów systemowych realizowanych przez beneficjentów systemowych zawierana jest kilkuletnia umowa ramowa, okres realizacji tych projektów (a więc poszczególnych, składanych corocznie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu) może być krótszy niż okres od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku?


Okres realizacji projektów jest zintegrowany z budżetem OPS i PCPR na dany rok i zakłada realizację projektu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Nie oznacza to jednak konieczności realizacji wszystkich zadań przez pełne dwanaście miesięcy – możliwe jest wcześniejsze zakończenie działań w projekcie – jednakże będzie to skutkowało na koszty obsługi projektu. Jednocześnie w przypadku gdy w danej jednostce został zatrudniony dodatkowy pracownik do realizacji zadań związanych z aktywną integracją, jego działania są realizowane cały czas np. poprzez upowszechnianie pracy socjalnej.


W przypadku kiedy beneficjentowi nie zostały przyznane dodatkowe środki finansowe na upowszechnienie pracy socjalnej (dodatkowe etaty pracowników socjalnych), czy możliwe jest zatrudnienie takiego pracownika na etat, w ramach ogólnej puli środków przyznanej algorytmem danej gminie/powiatowi? Jeśli tak, czy możliwe jest zatrudnianie w ramach środków z projektu, pracowników dotychczas zatrudnionych w jednostce czy muszą to być pracownicy nowi, zatrudnieni dodatkowo?


Zgodnie z zapisami „Zasad…” możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika występuje tylko tam gdzie wskazane to zostało przez IP w załączniku do Planu działania (wraz z informacją o środkach na ten cel) na podstawie analizy potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Natomiast ogólna pula środków na realizację projektu jest przeznaczona na sfinansowanie kosztów przede wszystkim w odniesieniu do instrumentów aktywnej integracji a także – ewentualnie - kosztów zarządzania projektem (m.in. księgowości, koordynacji, promocji itp.).


Ponieważ od 1 stycznia 2008r. przepisy ustawy o pomocy społecznej zmieniły się, jak należy rozumieć w tym kontekście zapis podany w pkt 5.1. ppkt 1d „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach PO KL”, który mówi o możliwości przyznania zasiłku okresowego w kwocie przewyższającej jego minimalną wysokość. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny ( i od stycznia 2008 będzie to zapis obowiązujący, gdyż dotychczas - zgodnie z art. 147 wym. ustawy - kwoty minimalne były mniejsze niż 50% różnicy). Z art.38 ust.6 tejże ustawy wynika, że rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Moim zdaniem, w pkt 5.1. ppkt 1d jest mowa o fakultatywnej części zasiłku okresowego, wynikającej z uchwały rady gminy ( i przez gminę finansowanej). Świadczy o tym zapis dotyczący wkładu własnego jst w kontrakcie socjalnym (pkt 5.1. ppkt 1h). Zaznaczam, że na obligatoryjną część zasiłku okresowego (czyli na 50% różnicy) gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Zgodnie z pkt 8.1 wkład własny do projektu może być wnoszony w postaci środków budżetu JST na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze. Beneficjenci mają wątpliwość czy w przypadku kiedy gmina wypłaca tylko minimalne zasiłki, które wg źródła pochodzą z budżetu państwa można środki te można traktować jako wkład własny gminy?


Przewiduje się, że wkładem własnym mogą być zasiłki wypłacane przez gminę i finansowane ze środków gminy. Wkładem własnym nie mogą być środki finansowane ze źródeł budżetu państwa.


Jako wkład własny w projekcie systemowym mogą być m.in. zastosowane zasiłki okresowe i zasiłki celowe w przypadku osób niekorzystających z zasiłków okresowych. Czy zapis „niekorzystający z zasiłków okresowych” przy omawianiu zasiłku celowego odnosi się do ogólnej sytuacji osoby, czy tylko czasu jej obecności w projekcie a może konieczności wyboru przez beneficjenta, który z tych zasiłków wybiera jako wkład własny? Moje pytanie wynika z tego, iż na spotkaniach pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej sygnalizują, że nie realizują pierwszej formy wsparcia – czyli zasiłków okresowych wypłaconych z budżetu gminy, wypłacając jedynie tę część, która pochodzi z budżetu państwa. Co powoduje, że nie ma możliwości włączenia tego wsparcia do budżetu projektu. Z drugim instrumentem wsparcia finansowego też może być problem, ponieważ pomoc społeczna w pierwszej kolejności wypłaca zasiłki okresowe a zasiłki celowe są jakby dodatkiem z przeznaczeniem na konkretny cel. Pracownicy socjalni przy takich zapisach w „Zasadach…” obawiają się, że nie będą mogli wpisać tych kosztów do wniosku jako wkład własny.


Kwestie pomocy finansowej udzielanej przez OPS w ramach projektu muszą być zgodne z zapisami ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie środki na tą pomoc muszą pochodzić ze środków własnych samorządu terytorialnego. Jednocześnie kwestia wyboru rodzaju udzielanych zasiłków zostanie doprecyzowana w poprawionej wersji „Zasad…”.  

Jak należy rozumieć zapis w pkt 4.3 „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL”, mówiący iż: „niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu beneficjenci z terenu powiatu są obowiązani zainicjować zawiązanie partnerstwa zadaniowego z powiatowym urzędem pracy, określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji”. Czy w tym przypadku Instytucja Pośrednicząca powinna podejmować działania, zmierzające do weryfikowania podjętych działań inicjujących (przez ROPS lub beneficjenta) zawiązanie takiego partnerstwa. Jaki udział w tego typu działaniach ma pełnić ROPS?
 

Partnerstwo zadaniowe z PUP nie ma charakteru formalnego tj. nie przesądza o wymogach formalnych otrzymania dotacji. ROPS jest zobowiązany do inicjowania spotkań i zachęcenia stron do zawarcia partnerstwa w tych przypadkach, w których strony nie są w stanie zorganizować samodzielnie spotkania.


Jak należy traktować wymóg: „zatrudniania co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2 000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników w ośrodku”, w sytuacji gdy gmina posiada 2 pracowników na 4 000 mieszkańców. Czy należy zatrudnić kolejnego – trzeciego?


Tak brzmi obecny przepis ustawy o pomocy społecznej. Jednak wymóg ten będzie rozliczany dopiero po 2010 roku.


Partnerstwo w projekcie powinno być realizowane poprzez umowę między beneficjentem a partnerem. Czy w takim razie w przypadku partnerstwa zadaniowego z powiatowym urzędem pracy wystarczy nawiązanie porozumienia lub podpisanie listu intencyjnego?
 

Partnerstwo z PUP może być realizowane poprzez porozumienie lub list intencyjny.


Jeśli papier komputerowy jest opatrzony logo i używany do korespondencji można koszty zakupu i wydruku zaliczyć do zadania Promocja?


W takim przypadku koszty te można zaliczyć do zadania Promocja. 


Jeśli plakaty promocyjne wykonają dzieci i młodzież z domu dziecka a na ten cel kupimy farby i papier, to będzie to koszt zadania Promocja?


W takim przypadku koszty te można zaliczyć do zadania Promocja o ile materiały promocyjne zostaną przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach dotyczących informacji i promocji w ramach PO KL (konieczność zachowania struktur logotypów, oznaczeń itp.).  


Na rok 2008 są zaplanowane środki na usamodzielnianie wychowanków placówek – czy można to sfinansować z EFS zamiast ze środków powiatu? Czy możliwe jest w ramach projektu przyznać nagrodę wychowankowi placówki- usamodzielnianemu, za osiągnięcie dobrych wyników w nauce?


Ten wydatek nie może być uznany jako finansowany ze środków dotacji rozwojowej.


Czy projekt systemowy może być realizowany w partnerstwie z inną instytucją niż PUP, PCPR, czy OPS? Czy w ramach projektu systemowego OPS może przekazać część zadań, np. w ramach aktywnych form integracji, organizacjom pozarządowym w oparciu o konkurs?


Projekty mogą być realizowane w ramach partnerstwa relacji (wspólnej realizacji zadań) lub partnerstwa realizacji (zlecenie zadań). Zasady wdrażania przewidują zlecenie zadnia organizacji pozarządowej jeżeli jest to zgodne z ustawą o pomocy społecznej.


Czy klient może korzystać z innych świadczeń wypłacanych przez MOPS (np. dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne) i jednocześnie może zostać uczestnikiem w projekcie systemowym i korzystać ze świadczeń w ramach projektu mu przysługujących?


Z punktu widzenia realizacji projektu systemowego nie ma przeszkód aby klient objęty pomocą korzystał z innych świadczeń. Do decyzji pracowników socjalnych pozostaje kwestia objęcia takiego klienta wsparciem w ramach projektu. Jednak w takim przypadku świadczenia te nie są wykazywane w projekcie.


Czy kontrakt socjalny można zawrzeć w ramach projektu tylko z osobą czy też z rodziną? W sytuacji zawarcia kontraktu z rodziną, czy pula 5000zł przypada na osobę czy kontrakt (np. dwuosobowy)?


Kontrakt może zostać zawarty zarówno indywidualnie jak i z rodziną w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z tym że podstawowe działania muszą być skierowane do osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. Możliwe jest również zawarcie odrębnych kontraktów socjalnych w ramach rodziny. Decyzję podejmuje pracownik socjalny w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.


W jaki sposób naliczyć wynagrodzenie wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników pomocy społecznej przyznawanych w formie premii lub dodatków (por. punkt 8.2.3.b.ii „Zasad ...”)?


„Zasady…” określają tylko limity środków przeznaczonych na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących projekt oraz określają, że musi to znaleźć swój wyraz w zakresie obowiązków i regulaminie premiowym. Sposób podziału środków i indywidualnego przyznawania pozostawia się beneficjentom.


Czy pracownik socjalny otrzymuje 5% miesięcznie (doliczane do wynagrodzenia) od kwoty zawartych z uczestnikami projektu i realizowanych kontraktów czy też jest to 5% wartości realizowanych kontraktów socjalnych wypłacane jednorazowo?


Odpowiedź jak wyżej.


Jakie możliwości udzielania wsparcia dochodowego dla klientów pomocy społecznej ma PCPR? Czy środki wypłacane na kontynuację nauki, lub na usamodzielnienie mogą być traktowane jako wkład własny do projektu systemowego PCPR? System realizacji PO KL wymienia następujące instrumenty wsparcia finansowego, które można zastosować w kontrakcie socjalnym: zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz – w ramach instrumentów aktywnej integracji - dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania. Jednakże wszystkie powyższe instrumenty wsparcia dochodowego są wypłacane przez gminy. Natomiast brak informacji o możliwości wsparcia finansowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (środki na usamodzielnienie się oraz na kontynuację nauki przewidziane na mocy art. 88 ustawy o pomocy społecznej) w ramach indywidualnych programów usamodzielnienia, wobec czego nie jest jasne, czy projektodawcy mogą zaplanować taką formę wsparcia w projekcie?


Zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej pomoc dla osoby usamodzielnianej obejmuje:

- pracę socjalną oraz

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie;

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki;

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;

- pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

W przypadku realizacji projektu praca socjalna w części dotyczącej wynagrodzenia pracownika realizującego projekt może być wkładem własnym podobnie jak pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Czy pracownik socjalny dotychczas zatrudniony w OPS może zostać przesunięty do realizacji projektu? Jeśli tak, to czy wówczas jego wynagrodzenie będzie w 100% opłacane ze środków na dofinansowanie projektu? Na miejsce tej osoby zatrudniona zostanie wówczas nowa osoba do OPS tak, aby liczba pracowników ośrodka wzrosła.


„Zasady…” i „Wytyczne kwalifikowalności” wydatków przewidują również możliwość oddelegowania pracownika do zadań związanych z projektem w wymiarze zarówno całego etatu jak i części etatu - w zależności od jego udziału w projekcie. W takiej sytuacji jego wynagrodzenie może zostać sfinansowane ze środków projektu, co jednocześnie umożliwia zatrudnienie dodatkowego pracownika do OPS.


Czy jest możliwe w ramach projektu systemowego OPS/PCPR wyremontowanie pomieszczenia (przystosowanie pomieszczenia, np. ująć malowanie pomieszczenia i zakup wykładziny) dla pracownika socjalnego realizującego kontrakt socjalny w ramach projektu?


Zgodnie z zapisami dokumentów programowych PO KL możliwość remontu pomieszczeń jest dopuszczalna w ramach cross-financingu, co powoduje że może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie jego działań. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny również zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym propozycja pokrycia kosztów remontu pomieszczenia dla pracownika socjalnego nie znajduje uzasadnienia na gruncie zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków z EFS.


Czy radca prawny zatrudniony w OPS może w ramach umowy zlecenia obsługiwać projekt?


IZ nie dostrzega przeciwwskazań dla takiego rozwiązania o ile jest to zgodne z przepisami odrębnymi. 


Czy Centrum Integracji Społecznej funkcjonujące w formie gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym), może wejść w partnerstwo z MOPS-em w realizacji zadań systemowych?


Tak, o ile CIS jest podmiotem posiadającym odrębny status prawny od MOPS (tzn. nie jest jego częścią).  


Kto i na jakiej podstawie jest płatnikiem stypendium integracyjnego? To nie jest świadczenie zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia, ani w ustawie o pomocy społecznej. Czy wypłacać je może OPS i czy jest to wydatek kwalifikowalny?


Instrument dotyczących stypendium integracyjnego może być realizowany po wprowadzeniu zmian do ustawy o pomocy społecznej w bieżącym roku.


Czy instrumenty w postaci np. szkoleń, profilaktyki zdrowotnej, zajęć reintegracyjnych u pracodawcy można realizować jedynie w partnerstwie? W ustawie o pomocy społecznej nie ma do tej chwili zmian, które dawałyby OPS-om podstawę prawną do wykorzystania tego typu narzędzi.


Powyższe instrumenty mogą być stosowane na podstawie kontraktu socjalnego lub programu aktywności lokalnej. To pierwsze narzędzie nie musi być realizowane w partnerstwie – natomiast przy drugim partnerstwo jest obowiązkowe. Zmiany do ustawy o pomocy społecznej wprowadzone zostaną w bieżącym roku.


Czy można przyznać zasiłek celowy wspierający działania o charakterze aktywizacyjnym z przeznaczeniem na minimum dożywiania, opłaty, leki itp. (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)?


IZ nie dostrzega przeciwwskazań dla takiego rozwiązania o ile zasiłek ten jest częścią kontraktu socjalnego na rzecz aktywizacji.


Czy zlecanie szkoleń, terapii zajęć dla beneficjentów – wymaga przetargu, czy można zawierać umowy zlecenia?


To zależy od wysokości przedmiotu zamówienia. Wszelkie operacje finansowe w ramach projektu muszą być zgodne z obowiązującym prawem krajowym w tym również ustawą o zamówieniach publicznych.


Jeżeli zawierany jest kontrakt socjalny na 6 miesięcy. Na jaki okres zatrudnić należy pracownika socjalnego (dodatkowy etat)?


Zgodnie z zapisami „Zasad…” pracownik socjalny jest zatrudniany na okres do 31 grudnia 2010 r. i do tego czasu ma obowiązek realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji oraz prowadzenia pracy socjalnej – zarówno finansowanych w ramach projektu jak i w ramach statutowych działań jednostki.


Czy można zrealizować projekt dotyczący osób niepełnosprawnych zaburzonych psychicznie – domowników Środowiskowego Domu Samopomocy, dotyczący programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych mających na celu doskonalenie umiejętności życiowych jako formę integracji społecznej? Osoby zaburzone psychicznie – domownicy ŚDS nie są osobami aktywnymi zawodowo, więc nie można ich w efekcie aktywizować zawodowo.


Celem projektów współfinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VII jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym, osoby przebywające w ŚDS mogą być beneficjentami działań wspierających ich funkcjonowanie społeczne i zdrowotne, pod warunkiem połączenia tych działań z działaniami na rzecz poprawy ich funkcjonowania na rynku pracy (niekoniecznie w formie zatrudnienia na otwartym rynku pracy ale również innych form funkcjonowania zawodowego np. stażu, przygotowania zawodowego, praktyki, reintegracji zawodowej, wolontariatu itp.) lub w podjęciu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.


Czy w przypadku zawiązania partnerstw z inną jednostką samorządu terytorialnego np. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną lub PUP – można pracowników Poradni zatrudnić do realizacji projektu lub zarządzania tym projektem, Czy pracownicy innych jednostek organizacyjnych będąc pracownikami samorządowymi mogą zarządzać i rozliczać projekt?


Wspólna realizacja projektu tj. w formie partnerstwa oznacza, że jest wskazany lider partnerstwa oraz jego partnerzy. Każdy z nich ma określone zadania do realizacji w danym projekcie i może dysponować określonymi środkami na ich realizację. W związku z tym w opinii IZ nie istnieje potrzeba dodatkowego zatrudnienia pracowników już zatrudnionych u partnera do realizacji zadań, które partner powinien realizować w projekcie. Natomiast nie ma ograniczeń podmiotowych co do zatrudnienia na stanowisku koordynatora projektu o ile jest to zgodne z odrębnymi przepisami (np. Kodeksem Pracy) tzn. osoba ta nie wykonuje tych samych obowiązków na podstawie odrębnych umów o pracę czy cywilno-prawnych.


W ramach typu projektów dotyczących wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwoju działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej) obowiązuje kwota 2000 zł na jednego uczestnika projektu. Na jakiej podstawie prawnej należy podpisać porozumienie z podmiotem prowadzącym warsztat?


Porozumienie może zostać podpisane po wyłonieniu podmiotu w trybie konkursu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.


OPS nie mogą na razie prowadzić reintegracji zawodowej w postaci skierowania do zakładu pracy bez nawiązania stosunku pracy, ale czy w ramach szkolenia w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej firma szkoleniowa może wysłać klienta (np. opiekunka domowa) na praktykę do zakładu pracy?


IZ nie widzi przeciwwskazań by jednym z elementów instrumentów aktywnej integracji realizowanych przez firmę szkoleniową na rzecz klientów OPS/PCPR, były praktyki w zakładach pracy czy inne formy wsparcia zawodowego. Należy jednak zapewnić, by wsparcie to było zgodne z regułami udzielania pomocy publicznej.


Jak wskazać lidera partnerstwa w przypadku realizacji projektu w partnerstwie zawartym między dwoma OPS-ami (sąsiednie gminy)?


Powyższa decyzja pozostaje w kompetencji beneficjenta(ów).


Czy ops-y i pcpr-y mogą w swoich projektach wydatki pośrednie rozliczać ryczałtowo? (wg nowych Wytycznych o kwalifikowalności?)


Każdy beneficjent uprawniony będzie - zgodnie z nowymi zasadami - do rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, jeżeli taką opcję wybierze przy konstruowaniu budżetu w ramach PO KL.


Czy możliwe jest wykazanie ryczałtów na przejazdy dla pracowników socjalnych w kosztach pośrednich projektu systemowego?


Ryczałty na przejazdy dla pracowników socjalnych powinny być wykazane w odpowiednim zadaniu merytorycznym (np. „Praca socjalna”)a nie w kosztach pośrednich o ile przejazdy będą związane z wykonywaniem określonych zadań merytorycznych przez tych pracowników w projekcie. Natomiast w kosztach pośrednich są wykazywane wyłącznie koszty związane z obsługą techniczną projektu.


Wzór umowy ramowej zawiera zapis o konieczności podawania informacji o szkoleniach do bazy ofert szkoleniowych. Czy istnieje taka baza i gdzie?


Tak, baza ofert szkoleniowych jest prowadzona przez PARP i znajduje się na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.info.pl


Jeżeli księgowa zatrudniona w Urzędzie Gminy prowadzi również księgowość OPS i w UG znajduje się informatyczny system finansowo- księgowy (ośrodek nie posiada odrębnej księgowości), w ramach jakich wydatków powinno być wykazywane wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję księgowej projektu - w ramach wydatków pośrednich czy w bezpośrednich – w ramach zadania: zarządzanie projektem.


Zgodnie z nową, aktualizowaną wersją „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”, wydatki związane z obsługą księgową projektu powinny być ujmowane w ramach kosztów pośrednich projektu.


Czy możliwość zatrudniania pracowników w projekcie dotyczy również partnera?


Instytucja Zarządzająca nie wprowadziła ograniczeń w zakresie możliwości zatrudniania pracowników do obsługi projektu przez partnerów.  


Czy koszty zatrudnienia personelu należy ujmować w kosztach bezpośrednich w ramach zadania zarządzanie projektem?


Koszty związane z obsługą techniczną projektu należy ująć w ramach kosztów pośrednich. Natomiast wynagrodzenie personelu zajmującego się obsługą merytoryczną należy przyporządkować do danego zadania – kosztu bezpośredniego – w ramach projektu.


W jaki sposób we wniosku należy zapisać wkład własny wnoszony w postaci pracy pracowników socjalnych ośrodka? W przypadku ujęcia ich w budżecie, etaty finansowane są z projektu, a więc nie stanowią wkładu własnego.


Ujęcie w budżecie projektu wynagrodzeń pracowników socjalnych ośrodka nie przesądza o tym, iż wynagrodzenia ich są finansowane z kwoty dofinansowania. Również wkład własny i związany z nim koszt powinien zostać uwzględniony w budżecie projektu. 


Czy w ramach projektów systemowych można wyremontować i wyposażyć świetlicę PCPR-u lub wynajętą (w ramach cross - financing)?


W ramach cross-financingu dopuszczalne są remonty pomieszczeń udostępnianych na potrzeby projektu i niezbędnych dla realizacji jego celów na zasadach określonych w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. Wobec tego należy wykazać że powyższy wydatek jest niezbędny do realizacji zasadniczych celów projektu.  


Jak należy interpretować podpowiedź w SzOP PO KL, że do kosztów cross-financingu w priorytecie VII zaliczyć możemy materiały biurowe, kiedy te materiały wypisano również jako przykład w kosztach pośrednich projektu.


Definicja cross-financingu oraz kosztów pośrednich uległa zmianie w przekazanej do konsultacji IP wersji Systemu realizacji PO KL. Należy zauważyć, iż materiały biurowe nie są finansowane w ramach cross-financingu gdyż mogą być kwalifikowalne ze środków EFS. Zgodnie ze zaktualizowaną definicją kosztów pośrednich można w ich ramach rozliczać wydatki na materiały biurowe. 


Jak będzie wyglądała kwestia przepływów finansowych w przypadku gdy projekt systemowy będzie realizowany przez kilka OPS lub PCPR w partnerstwie?


Przepływy finansowe w projektach realizowanych w formie partnerstwa określone powinny zostać w umowie partnerstwa. Istotne jest aby umowa przewidywała, iż środki na dofinansowanie projektu przekazywane są liderowi partnerstwa, który następnie przekazuje je pozostałym partnerom. 


Czy sfinansowanie przewodnika dla osoby niewidomej obejmuje również psa-przewodnika?


IZ nie widzi przeciwwskazań do kwalifikowania wydatków w postaci finansowania psa-przewodnika dla osoby niewidomej, o ile jest to zgodne z celem projektu. 


W jaki sposób OPS i PCPR ma zapewnić obowiązkowy wkład własny do projektu? Budżet JST jest zatwierdzany najpóźniej w grudniu.


Zapewnienie wkładu własnego OPS i PCPR nie musi oznaczać wniesienia dodatkowych środków pieniężnych do projektu. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu do projektów OPS i PCPR zawierają Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL.


Jak należy rozumieć zapis Systemu realizacji, który stanowi, że koszty wynagrodzenia dotychczas zatrudnionych pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji są wkładem własnym do projektu? Czy oznacza to, że za wkład własny do projektu należy uznać 100% kosztów wynagrodzenia dotychczas zatrudnionego pracownika pomocy społecznej, który bezpośrednio realizuje zadania na rzecz aktywnej integracji?


Nie. Zasady kwalifikowalności wynagrodzeń zostały zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Zgodnie z zapisami tych Wytycznych, jako wkład własny JST można wykazać odpowiedni % kosztów zatrudnienia pracownika socjalnego, realizującego zadania w projekcie. Kwota ta powinna zostać wyliczona jako % od całości wynagrodzenia tego pracownika biorąc pod uwagę czas pracy, który poświęca on na realizację projektu (np. czas prowadzenia kontraktów socjalnych, pracy socjalnej, organizowania programu aktywności lokalnej czy działań na rzecz osób niepełnosprawnych).  


Jak powiaty powinny zaksięgować środki z PFRON oraz proszę o podanie podstawy prawnej do przekazania tych środków na wkład własny projektu systemowego PCPR?


IZ nie określa zasad księgowania środków z PFRON. Natomiast zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu określone zostały w Zasadach finansowania PO KL. Podstawą kwalifikowania środków PFRON jako wkładu własnego projektu systemowego są Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Jeżeli dany wydatek jest kwalifikowalny w ramach projektu, może zostać również wniesiony jako wkład własny.


Zgodnie z Systemem realizacji PO KL wkładem własnym JST do projektu mogą być m.in. zasiłki celowe i okresowe oraz wynagrodzenie pracownika. W związku z powyższym proszę określić czy wkład własny beneficjenta systemowego powinien być przelany na konto projektu, czy może on pozostać w budżecie JST?


W ramach PO KL nie wprowadzono wymogu, aby wszystkie wydatki w ramach projektu były wypłacane ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu. Z uwagi na powyższe, wydatki finansowane ze środków własnych beneficjenta w ramach wkładu własnego, mogą być ponoszone z rachunków bankowych innych niż rachunek projektu.


Czy grupę docelową w 7.1.1 mogą stanowić osoby pracujące na umowy cywilno-prawne (zlecenie, o dzieło), osoby na świadczeniu przedemerytalnym i wcześniejszej emeryturze (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej)?


Zgodnie z obecnymi zapisami dokumentów programowych i linią demarkacyjną między Priorytetami w PO KL osoby zatrudnione (na podstawie jakiejkolwiek formy umowy) mogą być wspierane w ramach Priorytetu VIII. Wsparcie w ramach Priorytetu VII udzielane jest osobom: w wieku aktywności zawodowej, korzystającym z pomocy społecznej i nie posiadającym zatrudnienia - przy czym fakt ten w ramach projektów systemowych jest stwierdzany przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz potwierdzany odpowiednim oświadczeniem osoby biorącej udział w projekcie.


Czy można objąć wsparciem w ramach projektów systemowych ops i pcpr osoby niepełnosprawne posiadające prawo do renty socjalnej lub renty szkoleniowej?


IZ nie widzi przeciwwskazań o ile zachowane zostaną podstawowe warunki rekrutacji do projektu.


Czy z młodzieżą w wieku 15-25 lat, której będzie udzielane wsparcie w ramach 7.1.1 muszą być zawierane kontrakty socjalne?


Wybór instrumentu wsparcia zależy od beneficjenta. Warunki wsparcia i jego instrumentarium zostały określone w „Zasadach…”.  


Kiedy podatek VAT będzie kwalifikowalny?


Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku, gdy VAT może zostać częściowo odzyskany przez beneficjenta, kwalifikowalna jest tylko część, która nie może zostać odzyskana.


Czy OPS/PCPR realizując projekty systemowe mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi?


OPS oraz PCPR mogą realizować działania z zakresu projektu systemowego w partnerstwie realizacji – co oznacza możliwość zlecenia części zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotom z sektora finansów publicznych w trybie porozumienia.

OPS oraz PCPR mogą realizować działania z zakresu projektu systemowego w partnerstwie relacji - co oznacza wspólną realizację zadania przez beneficjenta i podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Jaka jest określona maksymalna wysokość środków finansowych przypadająca na jedną osobę uczestniczącą w projektach systemowych OPS?


Kalkulowany przeciętny koszt wydatków na jedną osobę objętą wsparciem w ramach kontraktu socjalnego lub programu aktywności lokalnej określony jest w „Zasadach przygotowania…”:

a) w przypadku projektów w zakresie rozwoju form aktywnej integracji:
- wsparcie w ramach projektu uzależnione jest od liczby osób objętych kontraktem socjalnym lub programem aktywności lokalnej,

 - kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego wynosi 5 000,00 zł.

  - kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach programu aktywności lokalnej wynosi 2 000,00 zł.

b) w przypadku projektów w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej:
- wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych (lub doradców ds. osób niepełnosprawnych) dokonywane są do wysokości 4 000,00 zł. na jedną osobę miesięcznie, z tym że wydatki na jednego pracownika nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie.
- wydatki na koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji w formie premii lub dodatków dokonywane są do wysokości 5% kwoty dofinansowania na realizację zadania w zakresie aktywnej integracji (wsparcie nie dotyczy pracownika zatrudnionego z dofinansowania ze środków projektu).


W jaki sposób należy wprowadzać zmiany w projekcie systemowym?


Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w rezultatach projektu (wskaźnikach produktu) określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie do 10% wartości wskazanych we wniosku o dofinansowanie bez konieczności informowania podmiotu będącego stroną umowy. Powyższe przesunięcia nie mogą jednak powodować zmian o więcej niż 10% środków alokowanych na dane zadanie w ramach budżetu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie. Ponadto powyższe przesunięcia nie mogą zmieniać proporcji pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania, a wydatkami na realizację całości danego zadania. Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody podmiotu będącego stroną umowy w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia zmiany. Niemniej jednak, zatwierdzenie zmian w projektach nie wymaga formy aneksu do umowy.

W przypadku wprowadzania zmian do projektu, wydatki wynikające z tych zmian mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem zatwierdzenia zmian w projekcie przez podmiot będący stroną umowy. W związku z powyższym, w takiej sytuacji, beneficjent do czasu zatwierdzenia zmian przez podmiot będący stroną umowy ponosi wydatki na własne ryzyko.

Czy w ramach projektu można zatrudnić księgową/ księgowego, który zajmie się rozliczaniem projektu, jeżeli tak to czy można zrobić w formie umowy- zlecenia i czy może być w takiej formie zatrudniona osoba na stałe pracująca w PCPR/OPS?
 

W ramach projektu możliwe jest zatrudnienie księgowej rozliczającej projekt. Może to być forma umowy- zlecenia. Nie może to być jednak osoba zatrudniona na stałe w PCPR/OPS. Dopuszczalna jest sytuacja, w ramach której księgowa pracuje w jednostce na pół etatu, a na drugie pół etatu zatrudniona jest w projekcie do zadań związanych z obsługą projektu. Ponadto możliwe jest oddelegowanie do projektu księgowej zatrudnionej w jednostce. W takim przypadku osoba ta otrzymuje nowy zakres obowiązków i wykonuje zadania związane z obsługą finansowo- księgową projektu.


Czy w ramach projektu można zatrudnić kierownika/koordynatora, który zajmie się zarządzaniem projektem, jeżeli tak to czy można to zrobić w formie umowy-zlecenia i czy może być w takiej formie zatrudniona osoba na stałe pracująca w PCPR/OPS?


W przypadku zatrudnienia koordynatora obowiązuje taka sama zasada jak przy zatrudnianiu księgowej.


Czy kierownik OPS lub zastępca kierownika może być koordynatorem w projekcie systemowym?? Czy i w jakiej formie, dyrektor OPS czy PCPR może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie lub czy część jego dotychczasowego wynagrodzenia może być finansowana ze środków projektu? 


Kierownik OPS nie powinien być koordynatorem projektu OPS, gdyż koliduje to z jego obowiązkami wykonywanymi na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie, w wyjątkowych przypadkach – tj. gdy możliwość zatrudnienia osoby do koordynacji projektu systemowego jest znacznie ograniczona (np. z powodu niewielkich środków finansowych na jego realizację) kierownik może pełnić tę funkcję w ramach swoich standartowych obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie w takiej sytuacji jego wynagrodzenie nie ulega zmianie, natomiast na podstawie przepisów regulujących wynagrodzenie kierownika jednostki może być wypłacana premia w wysokości wynikającej z czasu pracy poświęcanego na koordynację projektu. Natomiast co do zasady, gdy kierownik jednostki nie jest jednocześnie koordynatorem projektu, z uwagi na prowadzony przez nich nadzór merytoryczny realizowanych projektów można w ramach kosztów pośrednich projektu wykazać tzw. „koszty zarządu”. „Koszty zarządu” powinny zostać określone w racjonalnej wysokości, w zależności od czasu pracy poświęconego przez kierownika jednostki za nadzór nad realizacją projektu. „Koszty zarządu” nie są możliwe do sfinansowania w projekcie, w którym kierownik jednostki pełni jednocześnie rolę koordynatora projektu.


Czy kierownik OPS może być koordynatorem na umowę-zlecenia w ramach projektu konkursowego, jeśli dotyczyć on będzie zadań realizowanych ustawowo przez OPS?


Kierownik OPS nie powinien być koordynatorem projektu konkursowego OPS, gdyż koliduje to z jego obowiązkami wykonywanymi jako kierownika jednostki. Zadania koordynatora wymagają bowiem poświęcenia przez niego odpowiednich nakładów czasu i pracy. Jednocześnie nie jest możliwe wykonywanie na podstawie umowy cywilnoprawnej tych samych obowiązków, które kierownik jednostki (dotyczy to również innych pracowników) ma określone w swoim zakresie obowiązków realizowanych na podstawie umowy o pracę.


Czy dyrektor/kierownik OPS, PCPR może na podstawie upoważnienia przekazać kompetencje, o których mowa w punkcie 5.3.6 Zasad przygotowania…(tj. dotyczące oceny kosztów instrumentów aktywnej integracji) kierownikom - bezpośrednim przełożonym pracowników socjalnych realizujących poszczególne kontrakty socjalne.
 

Dyrektor/kierownik OPS lub PCPR może na podstawie upoważnienia zlecić kompetencje o których mowa w punkcie 5.3.6. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013 kierownikom- bezpośrednim przełożonym pracowników socjalnych realizujących poszczególne kontrakty socjalne. Należy jednak pamiętać, że za nadzór merytoryczny i prawidłowy przebieg realizacji projektu systemowego odpowiada dyrektor/kierownik OPS lub PCPR.


Jak należy rozpisać budżet projektu (w podziale na koszty ogółem projektu – pkt 4.1 (wniosku o dof.), wnioskowane dofinansowanie – pkt 4.4 oraz wkład własny – 4.3) dla OPS lub PCPR w związku z zaplanowanymi środkami w załączniku 1 do PD, przy uwzględnieniu 10% wkładu własnego, jaki te jednostki zobowiązane są zapewnić do realizacji projektu, co z kolei będzie miało swoje odzwierciedlenie w zapisach § 4 ust. 2 i ust. 3 umowy ramowej.
 

Budżet projektu należy rozpisać zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Załącznik nr 1 do Planu Działania dla Priorytetu VII na lata 2007-2013 zawiera środki uwzględniające wkład własny beneficjenta systemowego. W związku z tym środki przekazane w formie dotacji rozwojowej będą faktycznie mniejsze niż te zawarte w Załączniku. Jeżeli np. gmina X według Załącznika ma kwotę 10 000 zł do zakontraktowania i na taką kwotę złożyła wniosek o dofinansowanie, to w budżecie projektu w punkcie 4.1 wykazuje kwotę 10 000 zł, w punkcie 4.3 wkład własny wykazuje 1 000 zł (10 % wartości projektu zgodnie z zapisami w Planie Działania) i w takiej wysokości ma obowiązek zapewnić wkład własny aby uzyskać dofinansowanie, natomiast w punkcie 4.4 wykazuje kwotę 9 000 zł co stanowi kwotę dotacji rozwojowej.


W związku z pkt 2 – jak OPS i PCPR zobowiązane będą do rozliczania przekazanych środków, czy w myśl § 7 ust. 6 umowy ramowej OPS i PCPR zobowiązany będzie do rozliczania 100% otrzymanej dotacji rozwojowej? Jak natomiast należy postępować w przypadku rozliczania wkładu własnego.


OPS i PCPR zobowiązane są do rozliczenia 100% dotacji rozwojowej jak również wkładu własnego zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL 2007-2013.


Zgodnie z punktem 4.3.5 Zasad przygotowania… niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu OPS i PCPR są obowiązani zainicjować zawiązanie partnerstwa zadaniowego z powiatowym urzędem pracy. Czy partnerstwo zadaniowe należy traktować jako partnerstwo realizacji (np. w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych) i w związku z tym partnerstwo zadaniowe należy wskazać jako partnerstwo realizacji w punkcie 2.8 Partnerzy wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i w związku z tym czy w przypadku OPS realizując partnerstwo zadaniowe może OPS ubiegać się o premię za partnerstwo przewidzianą w PD.


Premia przewidziana w Planie Działania przeznaczona jest tylko w przypadku, gdy projekt realizują wspólnie beneficjenci projektu systemowego Priorytetu VII ( np. OPS-y z dwóch sąsiednich gmin), co zapisane jest w punkcie 4.2 Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013. Zawiązanie partnerstwa z powiatowym urzędem pracy nie uprawnia do otrzymania premii. Natomiast zgodnie z punktem 4.3 Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013 OPS i PCPR w trakcie realizacji projektu systemowego zobowiązany jest zawiązać partnerstwo z PUP na zasadach określonych w punkcie 4.3.5.


Zgodnie z pkt 4.1 a) Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania... w przypadku grupy docelowej za osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej uważa się osoby korzystające ze świadczeń powyżej 12 miesięcy. Jak należy interpretować ten zapis? Czy z projektu systemowego będzie mogła skorzystać osoba, która była klientem OPS np. przez 6 lat, potem nie korzystała z pomocy i od 0,5 roku ponownie została objęta pomocą OPS? Czy może w dniu przystąpienia do projektu musi spełniać ten warunek i korzystać z pomocy OPS nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy?


Grupy docelowe wymienione w Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013 maja charakter przykładowy. Według Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013 grupa docelowa projektów systemowych w Priorytecie VII powinna spełniać jednocześnie trzy warunki : korzystać z pomocy społecznej, być w wieku aktywności zawodowej oraz być osobą niepracującą. W szczególności dotyczy to m. in. Osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej (powyżej 12 miesięcy). Jednak osoba, która spełnia jednocześnie trzy ww. warunki może być beneficjentem ostatecznym projektów systemowych, nawet jeśli korzysta z pomocy społecznej krócej niż 12 miesięcy.


Co należy rozumieć przez koszty vouchera - prośba o definicje i sprecyzowanie. Jak rozumieć samodzielny zakup usług społecznych? Jak samodzielny zakup usług społecznych odnieść do prawa zamówień publicznych? Czy OPS przekazuje środki i to od wspieranej osoby zależy jakie usługi społeczne zakupi czy to od OPS zależy wybór formy i instytucji – usługodawcy, skoro wykaz usług określa OPS? Jakie usługi społeczne mogą znaleźć się w takim wykazie?


Voucher na samodzielny zakup usług społecznych jest instrumentem aktywizacji społecznej, który nie będzie wykorzystywany do momentu pojawienia się odpowiednich wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz uszczegółowienia zapisów w nowych Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013 przygotowanych przez Instytucje Zarządzającą. 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad