POKL - Kto może składać wnioski?

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Przygotowanie projektu ● Kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?
Drukuj
Email
Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje realizację wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przede wszystkim za pośrednictwem dwóch procedur: procedury wyboru projektów konkursowych i procedury dofinansowania projektów systemowych.

O środki na realizację projektów konkursowych mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (osoby fizyczne mogą aplikować jedynie w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową). Przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa pracownicze, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oświatowe, organizacje pracodawców itp. – jeśli mają pomysł, kadrę i niezbędne zaplecze finansowe oraz techniczne – mogą starać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację działań będących odpowiedzią na potrzeby własne lub otoczenia, w którym lub na rzecz którego funkcjonują.

Wyjątek stanowią Poddziałania ukierunkowane na określone grupy podmiotów, które zostały wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Są to:
- powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy (Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie)
- organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze (Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności).

Instytucja Pośrednicząca może ograniczyć grupy podmiotów uprawnione do aplikowania w ramach poszczególnych konkursów, jeśli umieści właściwy zapis w Planie Działania na dany rok. Dlatego, aby sprawdzić, czy dany podmiot może aplikować o środki w ramach ogłoszonego konkursu, należy zapoznać się z zapisami właściwego Planu Działania.

Podmioty, które mogą realizować projekty systemowe wskazywane są przez:
- Instytucję Zarządzającą w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Są to m.in. powiatowe urzędy pracy (Poddziałanie 6.1.3), ośrodki pomocy społecznej (Poddziałanie 7.1.3), powiatowe centra pomocy rodzinie (Poddziałanie 7.1.2),
- Samorząd Województwa na etapie przygotowania Planów Działania w odniesieniu do projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad