POKL - Wypełnianie wniosku

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Przygotowanie projektu ● Wypełnianie wniosku

Wypełnianie wniosku

Drukuj
Email
Generator wniosków składa się z siedmiu bloków informacyjnych, które należy wypełnić – Informacja o projekcie, Beneficjent (Projektodawca), Charakterystyka projektu, Oświadczenie, Szczegółowy Budżet, Budżet oraz Harmonogram.

Pierwsze dwie części winny zawierać informacje o konkursie, w ramach którego wnioskodawca składa projekt, dane Beneficjenta (Projektodawcy) oraz dane Partnera/ów, w przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie.

W części dotyczącej Charakterystyki projektu należy określić cel projektu, grupy docelowe, działania podejmowane w projekcie, rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań, sposób zarządzania projektem, jak również potencjał kadrowy, finansowy oraz doświadczenie projektodawcy. W tej części projektodawca ma ograniczoną liczbę znaków do wykorzystania, która w zależności od Działania/Poddziałania może wynosić 20 000 lub 30 000 znaków.

Oświadczenie powinno być opieczętowane oraz podpisane przez osobę/osoby wskazane w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie, jako uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. W tej części pod osobnym oświadczeniem podpisują się również osoby reprezentujące partnerów w projekcie.

W części dotyczącej Szczegółowego Budżetu należy wykazać planowane do poniesienia wydatki, przypisując je do poszczególnych zadań. Aby we właściwy sposób przygotować budżet projektu należy zapoznać się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie zawarte zostały zasady konstruowania budżetu projektu. Przy wyliczaniu Szczegółowego budżetu większość pozycji zostanie automatycznie przeniesiona do Budżetu. Pozostałe pozycje, które nie zostały automatycznie uzupełnione w Budżecie należy wypełnić samodzielnie.

Zakładane koszty projektu należy przedstawić uwzględniając podział na koszty bezpośrednie (bezpośrednio związane z realizacją zadań) oraz koszty pośrednie (związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przypisać do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu). Wyliczona wartość kosztów pośrednich projektu powinna być uzasadniona poprzez wskazanie metodologii lub uzasadnienia dla wykazanej we wniosku wartości kosztów pośrednich, zgodnie z którą ją wyliczono. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu znajdują się w zakładce Dokumenty/Wytyczne IP/IP2.  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest również kwalifikowanie wydatków objętych wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu. Dzięki niemu możliwy jest zakup sprzętu, wyposażenia czy dostosowywania pomieszczeń na potrzeby projektu. Cross-financing dotyczy wyłącznie wydatków związanych z zakresem merytorycznym projektu, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uwzględniając w budżecie szczegółowym tego typu koszty należy pamiętać o zakwalifikowaniu ich jako cross-financing (zaznaczenie odpowiedniego pola w Generatorze Wniosków).

Szczególna uwagę należy zwrócić na projekty, w których część lub całość wydatków objęta jest regułami pomocy publicznej. W tego typu projektach niezbędne jest wykazanie wkładu prywatnego przedsiębiorców. Wkład ten wykazywany jest we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w pkt. 4.3.2. Podstawą do wyliczenia poziomu wkładu prywatnego są wykazane w ramach poszczególnych zadań koszty objęte pomocą publiczną. Ponadto projektodawca powinien w części dotyczącej szczegółowego budżetu przedstawić metodologię wyliczenia wkładu prywatnego. Szczegółowe kwestie dotyczące projektów zakładających udzielanie pomocy publicznej opisane są w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które znajdują się w zakładce Dokumenty/Inne dokumenty.

Harmonogram realizacji projektu powinien natomiast odzwierciedlać, w jakim czasie wnioskodawca zrealizuje poszczególne zadania. Należy zwrócić uwagę, że niektóre działania, jak np. przeprowadzenie szkoleń, są konsekwencją innych wcześniejszych działań (np. rekrutacja) i w związku z tym tego typu działania nie powinny być realizowane w tym samym czasie.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie znajdują się w Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w Podręczniku przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL

Wnioski o dofinansowanie projektów, przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Dokumentacji konkursowej można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.
Dla wniosków złożonych osobiście w Punkcie Informacyjnym instytucji organizującej konkurs o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia, natomiast dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem - decyduje data wpływu wniosku do kancelarii instytucji organizującej konkurs.

Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku zawierające datę i godzinę jego złożenia w Punkcie Informacyjnym instytucji organizującej konkurs lub datę wpływu wniosku do kancelarii instytucji organizującej konkurs. Każdy wniosek zostaje wpisany pod kolejnym numerem do rejestru prowadzonego w Punkcie Informacyjnym.

Wnioski złożone przed lub po upływie terminu naboru wniosków nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

Wypełniony wniosek należy zapisać w formie XML na płycie CD oraz utworzyć plik PDF. Wydrukowany z pliku PDF wniosek wraz z załącznikami wskazanymi w Dokumentacji konkursowej należy przesyłać do instytucji organizującej konkurs na adres:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław lub składać osobiście tylko i wyłącznie w Punkcie Informacyjnym DWUP - Filia we Wrocławiu, I piętro, pokój nr 100, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
_____________________________________________________________________________

Wnioski w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach należy składać :

kurierem lub pocztą:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

osobiście:
w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu – parter, pokój nr 4
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
przy ul. Mazowieckiej 17,  
50-412 Wrocław
parter, pokój nr 4

nr tel.: 071 776 96 17,  071 776 96 03, 071 776 95 51

e-mail: promocja.efs@dolnyslask.pl
 Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad