POKL - Pomoc publiczna w projektach

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Realizacja projektów konkursowych ● Pomoc publiczna w projektach Pomoc publiczna w projektach
Drukuj
Email

Pomoc publiczna to każda forma pomocy finansowej przyznawana bezpośrednio lub pośrednio, która zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniu przez faworyzowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów.

Pomoc publiczna dotyczy podmiotów określonych w rozumieniu art. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)  będących  beneficjentami pomocy.
Beneficjent pomocy to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność  w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który uzyskał pomoc publiczną.
Udzielanie pomocy publicznej w UE jest niezgodne ze wspólnym rynkiem (a zatem jest niedopuszczalne) z wyjątkiem sytuacji opisanych w TWE. Wyjątki te zostały skatalogowane w przepisach art. 87 ust. 2 i 3 TWE.
Ustalenie, czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe wyłącznie po zbadaniu, czy zostały spełnione jednocześnie wszystkie cztery przesłanki występowania pomocy publicznej (tzw. test pomocy publicznej), tj. gdy wsparcie:
- jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych;
- udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;
- ma charakter selektywny;
- zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej spoczywa na podmiocie udzielającym pomocy, który powinien dołożyć wszelkich starań celem sprawdzenia, czy dany podmiot korzystający ze wsparcia w ramach PO KL należy uznać za beneficjenta pomocy publicznej.

Organem odpowiedzialnym za opiniowanie projektów pomocy, notyfikowanie ich w Komisji Europejskiej, reprezentowanie rządu polskiego w postępowaniu przed Komisją i sądami europejskimi oraz monitorowanie pomocy publicznej udzielanej polskim podmiotom jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W kompetencjach Prezesa UOKiK leży również udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez podmioty udzielające i beneficjentów pomocy co do sposobu interpretacji przepisów o pomocy publicznej.
Pomoc publiczna w ramach komponentu regionalnego PO KL udzielana jest w ramach wyłączeń blokowych oraz jako pomoc de minimis i obejmuje:
•    pomoc na subsydiowanie zatrudnienia (w ramach Poddziałania: 6.1.1, 6.1.3, 7.2.1)
•    pomoc na szkolenia  (w ramach Poddziałania: 6.1.1, 7.2.1, 8.1.1, 8.1.2)
•    pomoc na świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w ramach Poddziałania: 8.1.1, 8.1.2)
•    pomoc na tymczasowe zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu
•    (w ramach Poddziałania 8.2.1)
•    pomoc de minimis  (w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania: 6.1.1, 6.1.3, 7.2.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1)

Dokumenty określające zasady udzielania pomocy publicznej


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, opublikowane 24 grudnia br., które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),

Komunikat Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis.

Dokumenty krajowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U Nr 233, poz. 1383) z datą wejścia w życie 10.11.2011r.

Rozporządzenie z 26 stycznia 2011 r. zmienia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń/ Instrukcja wypełniania oświadczenia wersja z 10.02.2011
 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz.U. 224, poz. 1484)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Rozporządzenie RM z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Rozporządzenie RM z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych 

Przewodnik Nowa definicja MŚP Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia 

Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną


Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń / Instrukcja wypełniania oświadczenia wersja archiwalna

Wyjaśnienia / interpretacjeZestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL
(stan na 30.09.2015r.)

Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL
(stan na 31.12.2014r.)

Nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. - pobierz plik
(Publ. 18.11.2014r.)

Nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr nr 360/2012 z dnia 25.04.2012 r. - pobierz plik
(Publ. 18.11.2014r.)

Nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis - pobierz plik
(Publ. 18.11.2014r.)
Wyjaśnienie UOKiK dotyczące definicji i statusu przedsiębiorstwa w odniesieniu do instytucji kultury (np. muzeów, galerii, teatrów, domów kultury, bibliotek publicznych) - pobierz plik


Zestawienie podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych i pomoc de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach umów zawartych z DWUP w Działaniu 8.1 POKL (stan na 31.03.2013)

Pismo MRR  znak DZF-I-82207-28-PM/12 NK 153209/12 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie wyłączenia osób rozpoczynających działalność gospodarczą z wymogu składania oświadczeń dotyczących braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem

Pismo MRR  znak DZF-I-82207-27-PM/12 NK 151577/12 z dnia 10.12.2012 r. w sprawie terminu wydania przez Komisje Europejską nowych rozporządzeń w sprawie wyłączeń blokowych oraz pomocy de minimis

Pismo IZ PO KL DZF-IV-82252-566-KP/PM/12 NK 144425/12 z dnia 22.11.2012 r. dotyczące możliwości i sposobu rozliczania pomocy publicznej w projektach rozliczanych z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków tj. za pomocą kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych jedynie jako pomoc de minimis.

Pismo UOKiK DDO-51-176(1)/11/PPr/MGr z dnia 30 września 2011 wyjaśniające kilka istotnych kwestii związanych z udzielaniem pomocy de minimis oraz prawidłowym wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych

Pismo UOKiK DDO-52-265(2)/11/MM/MMach z dnia 30 września 2011r. dotyczące interpretacji przepisów Załącznika do Zalecenia Komisji Europejskiej 361/2003 z dn. 6 maja 2003r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw

Pismo UOKiK z dn. 08 czerwca 2011 (DDO-52-166(2)/11/AKr) dotyczące korekty zaświadczeń o pomocy de minimis

Zalecenia do stosowania przy rozliczaniu projektów z pomocą publiczną – prawidłowość wniesienia wkładu prywatnego

Pismo MRR z dn. 26.05.2011 (DZF-IV-82252-300-TK/11 NK: 70158/11) dotyczące zasad wypełniania wniosków o płatność w zakresie ujmowania wydatków objętych pomocą publiczną

Pismo MRR (DZF-I-82207-5-PM/11) odnośnie wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej - pobierz plik / część druga pisma

Pismo MRR z dn. 24.03.2011 (DZF-IV-82252-174-ŁP/11 nk:41160/11) dotyczące sposobu sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności

Pismo MRR z dn. 25.03.2011 (DZF-IV-82252-164-TK/11 nk:41261/11) dotyczące rozwiązania w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej „VAT”) wkładu własnego w postaci gotówkowej, wnoszonego do projektu przez beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców)

Pismo MRR (DZF-I-82207-3-PM/11 NK 34650/11) dotyczące spełnienia efektu zachęty w projektach otwartych objętych pomocą publiczną i możliwości zmiany w projekcie trybu udzielania  pomocy na etapie realizacji projektu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie WERSJA ARCHIWALNA
Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc - komentarz do rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (pismo MRR znak DZF-I-82207-20-PM/10). Komentarz stanowi materiał pomocniczy dla beneficjentów oraz instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL, w zakresie interpretacji obowiązujących źródeł prawa. Dokument  został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wymagania dotyczące pozyskiwania i weryfikacji dokumentów od przedsiębiorców którym udzielania jest pomoc publiczna

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne o udzielonej pomocy publicznej

Pismo MRR (DZF-I-82207-14-PM/10) dotyczące występowania pomocy publicznej w przypadku szkoleń z równości szans kobiet i mężczyzn oraz obowiązkowych szkoleń z BHP

Notatka z grupy roboczej z 30.06.2008r.

Zalecenia IZ POKL w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 z 3 lipca 2008r.   

Pismo MRR DZF-I-9220-810-PM/08 dotyczące delegowania uprawnień udzielania pomocy publicznej

Pismo MRR DZF-I-9220-581-RG/08/3446 dotyczące wyłączania szkoleń z pomocy publicznej

Pismo MRR DZF-I-9220-1290-RG/08/7874 dotyczące projektów z doradztwem dla przedsiębiorców

Pismo MRR DZF-I-9220-1444-RG/08/8266 dotyczące wyłączania szkoleń i doradztwa Poddziałania 8.1.1 z pomocy publicznej

Pismo MRR DZF-I-9220-1464-RG/08/8437 dotyczące wyłączania staży Poddziałania 8.2.1 z pomocy publicznej


Pismo MRR określające definicję spełnienia efektu zachęty w porojektach realizowanych w ramach PO KL

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-1895-PM/09) dotycząca stosowania pomocy de minimis 

Określanie statusu przedsiębiorstwa w projektach objętych pomocą publiczną – materiał MRR

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad