POKL - Priorytet IX

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Interpretacje / Wyjaśnienia ● Priorytet IX

Priorytet IX

Drukuj
Email
Interpretacja MRR (DZF-IV 82252-68-KP/13) dotycząca przekazywania zaliczek przez beneficjentów POKL na realizację projektów objętych stawkami jednostkowymi

Wyjaśnienia, w formie odpowiedzi na pytania, dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.6.2, uzupełnione o prezentację ze spotkania informacyjnego dla Beneficjentów realizujących projekty.
(publ. 24.07.2014r.).


Informacja dotycząca realizacji projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,  Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych - pobierz plik. Pismo stanowiące odpowiedź na interpelację posła na Sejm RP prof.  Mariusza Oriona Jędryska z dnia 2 marca 2013 r. - pobierz plik

Komunikat w sprawie stosowania stawek jednostkowych w ramach Poddziałania 9.6.2, Programu Kapitał Ludzki

Pismo MIiR dot. stosowania zasady konkurencyjności i zasady efektywnego zarządzania finansami w Poddziałaniu 9.6.2

Pismo MIR nr DZF-I-82207-20-PM/14 138636 z dnia 21.05.2014 dot. możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2.

Interpretacja MRR (DZF-1-9220-193-PK/08/1432) dotyczące grupy docelowej 9.2 POKL oraz definicji materiału dydaktycznego

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-043) dotycząca uczestnictwa podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej jako partnerów w ramach min. Działania 9.5

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-579-MG/08/3396) dotycząca potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny w ramach Działania 9.3

Interpretacja dotycząca możliwości realizacji projektów dotyczących studiów podyplomowych przez szkołę wyższą w ramach Działania 9.3

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-1145-MG/08/7161) dot. możliwości kształcenia nauczycieli i wychowawców w ramach Działań 9.1, 9.2 i 9.3

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej (DZSE-ER-043-1/08) dot. tworzenia publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez organizacje pozarządowe w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące obowiązku uzupełniania przez beneficjentów kategorii danych wprowadzonych zmienionym Załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność (Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia)
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad