POKL - Sprawozdania, raporty, analizy

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Sprawozdania, raporty, analizy, stan realizacji PO KL

Sprawozdania, raporty, analizy

Drukuj
Email
Stan realizacji PO KL

Postęp realizacji PO KL w województwie dolnośląskim


Sprawozdania

Sprawozdanie końcowe za okres 2007-2015 r.z realizacji Działania w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 6.1, 6.2, 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe za okres 2007-2015 r.z realizacji Działania w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe za okres 2007-2015 r z realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII PO KL - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe za okres 2007-2015 z realizacji Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX PO KL - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2015 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla
Działania 6.1, 6.2, 6.3  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2015 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla
Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2015 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2015 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla
Działania 9.6  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik


Sprawozdanie roczne z realizacji Działań za 2014 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla
Działania 6.1, 6.2, 6.3  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne z realizacji Działań za 2014 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla
Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne z realizacji Działania za 2014 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla
Działania 9.6  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla
Działania 6.1, 6.2, 6.3  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla
Działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2014 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla
Działania 9.6  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2013 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania  6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2013 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2013 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2013 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania 9.6 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2013 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania  6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2013 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2013 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2013 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla Działania 9.6 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik


Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2012 rok w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania 6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2012 rok w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2 i 7.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2012 rok w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za 2012 rok w ramach Priorytetu IX PO KL dla Działania 9.6 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik


Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2012 r. w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania  6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2012 r. w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2012 r. w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie (korekta) z realizacji Działania za I półrocze 2012 r. w ramach Priorytetu IX PO KL dla Działania 9.6 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik


Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2011 rok w ramach Priorytetu VI PO KL dla Działania 6.1, 6.2 i 6.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2011 rok w ramach Priorytetu VII PO KL dla Działania 7.1, 7.2 i 7.3 - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plik

Sprawozdanie roczne (korekta) z realizacji Działania za 2011 rok w ramach Priorytetu VIII PO KL dla Działania 8.1  - pobierz plik
Załączniki do sprawozdania - pobierz plikAnalizy, raporty ewaluacyjne

 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego na zlecenie DWUP, pt.: „Wpływ działań PO KL w województwie dolnośląskim na podniesienie kompetencji regionalnych zasobów ludzkich, w kontekście upowszechniania i wdrażania idei kształcenia ustawicznego”. Rekomendacje są dedykowane działaniom w kierunku programowania nowej perspektywy 2014-2020 i adresowane są w znacznej mierze do IZ RPO WD

Sprawozdanie końcowe z monitoringu dotyczącego oceny wsparcia udzielonego dolnośląskim przedsiębiorstwom dzięki zastosowaniu modelu „operatorów wsparcia” w projektach PO KL, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu pilotażowego nr II/8.1.1/B/12, na potrzeby planowania działań w obszarze adaptacyjności w perspektywie finansowej EFS 2014-2020

 
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Ocena skuteczności, jakości i trwałości interwencji EFS na Dolnym Śląsku w zakresie efektywności zatrudnieniowej projektów Priorytetu VI, VII i VIII (Działanie 8.1) PO KL, w kontekście poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej i wzrostu konkurencyjności regionu"


 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. „Badanie i ocena działań aktywizacyjnych, adresowanych do osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym i/lub społecznym w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie dolnośląskim, w kontekście wpływu udzielonego wsparcia na funkcjonowanie uczestników projektów w życiu zawodowym”


Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Ocena trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 PO KL"


Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pt. „Badanie i ocena wpływu projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL na rozwój zawodowy oraz zdolności adaptacyjne ich uczestników, w kontekście zmian gospodarczych zachodzących na dolnośląskim rynku pracy”

Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego, pt.: „Ocena szkoleń realizowanych w województwie dolnośląskim w ramach projektów dla Poddziałania 6.1.1, 7.2.1, 8.1.1, 8.1.2 PO KL w kontekście wpływu na sytuację zawodową ich uczestników”.

Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena zależności pomiędzy doborem form wsparcia a profilem uczestników, w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, na przykładzie projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałań 6.1.1 i 8.1.1 PO KL, na Dolnym Śląsku”

Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim”.


Raport końcowy w ramach badania ewaluacyjnego pn. "Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013"
 


There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra Without Prescription influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad