POKL - Inne (podręczniki, zasady)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Dokumenty ● Inne (podręczniki, zasady)

Inne (podręczniki, zasady)

Drukuj
Email

Tytuł dokumentu
Tekst aktualny
Data obowiązywania
Wersje archiwalne
Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL
Pobierz plik
12.07.2012

Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Pobierz plik
10.02.2014
Wersja z 20.03.2012
Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2

Umowa o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2

Umowa o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2

Pobierz plik
01.01.2011

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej POKL
Pobierz plik
styczeń 2012

Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej
Pobierz plik
luty 2012
Wersja z 2011r.
Zalecenia IZ PO KL w sprawie realizacji typu operacji nr 3 w Poddziałaniu 7.2.2 PO KL „Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną i spółdzielni socjalnych"
Pobierz plik
luty 2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących - poradnik dla organizacji pozarządowych
Pobierz plik
sierpień 2010

"Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL - krok po kroku"
Pobierz plik
maj 2010

Podręcznik Zarządzania Projektami Miękkimi
Pobierz plik


Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPobierz plik (z erratą)
10.02.2011
Wersja z 12.01.2009
Wersja z 08.01.2009
Wersja z 09.06.2008

Wersja z 06.07.2009
Podręcznik wskaźników
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013
Pobierz plik
01.01.2013
Wersja z grudnia 2008r.
Wersja z 10.2008

Wersja z 01.01.2011
Wersja z 01.2010r.
Wersja z 01.01.2012
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązywał dla konkursów ogłoszonych przed 01.04.2009 roku)
Pobierz plik20.06.2008r. 
Podręcznik przygotowywania wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach
PO KL
Pobierz plik01.04.2009r. 
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL (Dokument nieaktualny)
Pobierz plik03.07.2008r.
 
Pomocnicze wzory dokumentów dla procedury odwoławczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- wzór protestu / odwołania
- instrukcja sporządzania protestu /odwołania
czerwiec 2009r. 
Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL


Pobierz plik


21.09.2009r.
 
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL

Pobierz plik

kwiecień 2010
 
Założenia do ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR w Działaniu 7.1 PO KL
Pobierz plik
lipiec 2010

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań u udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz plik

sierpień 2009
 
Zasady dotyczące zamknięcia
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


sierpień 2013

Dokumenty dotyczące projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów innowacyjnych
Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL
Pobierz plik
lipiec 2010

Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców


sierpień 2009
 
Od pomysłu do projektu innowacyjnego - poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL


sierpień 2009
 
Dokumenty dotyczące zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL
Poradnik
"Zasada równości szans  kobiet i mężczyzn w projektach PO KL"
Pobierz plik
 kwiecień 2010
 Pobierz plik
Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki

25.06.2009r.
 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad