POKL - Wytyczne IP/IP2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Dokumenty ● Wytyczne IP/IP2

Wytyczne IP/IP2

Drukuj
Email
Priorytet VI


1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór formularza rekrutacyjnego, karta oceny formularza rekrutacyjnego - dla Działania 6.2 - dotyczące konkursów ogłoszonych w 2012 r.

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2012 r.

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2011 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór formularza rekrutacyjnego, karta oceny formularza rekrutacyjnego - dla Działania 6.2
- dotyczy konkursów ogłoszonych w 2011 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór formularza rekrutacyjnego, karta oceny formularza rekrutacyjnego - dla Działania 6.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2010 r.

2. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2012 r.
 
Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 - dotyczy konkursów ogłaszanych w 2011r.

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2010 r.

Informacja dla uczestników projektów w ramach PO KL dotycząca opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach projektów

3. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2012 r.

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 (czerwiec 2011r.)

Tabela zmian do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 (czerwiec 2011r.)

 Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - Zasady dotyczą wszystkich beneficjentów realizujących projekty wyłonione do dofinansowania w 2011 w ramach Działania 6.2 obejmujące wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz wszystkie Umowy na otrzymanie środków finansowych zawierane od 1 stycznia 2011 w ramach projektów, które otrzymały dofinansowanie w latach 2007-2010

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - wersja po erracie, obowiązująca dla konkursów ogłoszonych w 2010 r. (Opublikowana 12.02.2010r.)

Errata/Tabela zmian do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 (Opublikowana 12.02.2010r.)

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - wersja przed erratą (Opublikowana 29.01.2010r.)

4. Szczegółowe zasady realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, praktyk zawodowych, szkoleń oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

a) wersja z maja 2009 - pobierz plik (wersja archiwalna)
b) wersja z czerwca 2008 - pobierz plik (wersja archiwalna)

Załączniki - wersja z maja 2008

5. Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:
a) wersja z kwietnia 2009r. – pobierz plik  (wersja archiwalna)
b) wersja z maja 2008r. – pobierz plik  (wersja archiwalna)

Załączniki – wersja z maja 2008r.
 
6. Ramowe wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

7. Zasady wyliczenia dofinansowania i wkładu własnego/prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną priorytetów VI - VIII POKL

8. Zasady uruchamiania rezerwy finansowej w ramach procedury odwoławczej

9. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10.  Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną


Priorytet VII

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL - aktualizacja (styczeń 2014)

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL - dotyczy konkursu ogłoszonego w 2013

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz Działania 7.4 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2012 r.
 
Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1
 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2011r.

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1. - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2010r.

Informacja dla uczestników projektów w ramach PO KL dotycząca opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach projektów

2. Szczegółowe  zasady realizacji kursów, szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
a) wersja z maja 2009 - pobierz plik (wersja archiwalna)
b) wersja z czerwiec 2008 - pobierz plik (wersja archiwalna)

Załączniki  – wersja z maja 2008r

3. Zasady wyliczenia dofinansowania i wkładu własnego/prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną priorytetów VI - VIII POKL

4. Zasady uruchamiania rezerwy finansowej w ramach procedury odwoławczej

5. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

6. Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną


Priorytet VIII


1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór formularza rekrutacyjnego, karta oceny formularza rekrutacyjnego - dla Poddziałania 8.1.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2010 r.

2. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 - Zasady określone w dokumencie dotyczą projektów systemowych, których realizacja rozpocznie się po 1 stycznia 2011 roku. Ponadto w zakresie wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zasady określone w dokumencie dotyczą wszystkich Umów na otrzymanie środków finansowych, zawieranych po 1 stycznia 2011 roku w ramach wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie w latach 2007-2010 w ramach Poddziałania 8.1.2.

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 8.1.2 - wersja po erracie, obowiązująca dla konkursów ogłoszonych w 2010 r. (Opublikowana 12.02.2010r.)

Informacja dla uczestników projektów w ramach PO KL dotycząca opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach projektów

Errata/Tabela zmian do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 8.1.2 (Opublikowana 12.02.2010r.)

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 - wersja przed erratą (Opublikowana 29.01.2010r.)


3. Zasady wyliczenia dofinansowania i wkładu własnego/prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną priorytetów VI - VIII POKL

4. Zasady uruchamiania rezerwy finansowej w ramach procedury odwoławczej

5. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

6. Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną

7. Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń / Instrukcja wypełniania oświadczenia


8. Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL  - dokument archiwalny


Priorytet IX

1. Zasady uruchamiania rezerwy finansowej w ramach procedury odwoławczej

2. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad